رشد اقتصادی کشورهای عضوسازمان همکاری اقتصادی اسیا/ اقیانوس ارام کاهش می یابد # تهران / خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/9/76 بحران اخیر ارزی در کشورهای شرق اسیا و اشفتگی اقتصادی ناشی از ان سبب خواهد شد که رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اسیا/ اقیانوس ارام ( ایپک ) در سال میلادی 1998 ( 11 دی 76 تا 10 دی 77 ) نسبت به سال میلادی جاری حدود 3/0 درصد کاهش یابد .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ونکوور , میانگین رشد اقتصادی 18 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اسیا/ اقیانوس ارام در سال میلادی اینده حدود 1/3 درصد پیش بینی شد . این رشد در سال میلادی جاری ( 12 دی 75 تا10 دی 76 ) در سطح 4/3 درصد پیش بینی شد .
سازمان همکاری اقتصادی اسیا / اقیانوس ارام متشکل از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است .میانگین رشد اقتصادی کشورهای عضو این سازمان در سال 1996 به 7/3 درصد رسید که بالاترین میزان رشد اقتصادی برای کشورهای عضو ایپک از اغاز دهه 90 بود .
20/100/126/14

سرخط اخبار اقتصاد