200 میلیارد ریال وام مسکن به روستاییان کشورپرداخت می شود # شهرکرد خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/7/76 مدیرامورهماهنگی واجرایی بنیادمسکن انقلاب اسلامی گفت : 200 میلیارد ریال وام مسکن روستایی تا پایان سالجاری به واجدین شرایط پرداخت می شود.
مجیدجودی روز پنج شنبه درشهرکردافزود : شرایط اصلی پرداخت این وام به متقاضیان رعایت الگوی مسکن ومقاوم سازی است .
وی گفت : تا پایان برنامه دوم توسعه ایمن سازی و مقاوم سازی 500 هزارواحد مسکونی وبهسازی 42 هزار واحد مسکونی روستایی پیش بینی شده است.
وی افزود:این درحالی است که به دلیل محدودیت اعتباری وعدم هماهنگی شبکه بانکی در سه سال برنامه دوم توسعه تنها21 درصد از بهسازی و حدود 19 درصد مقاوم سازی و ایمن سازی انجام شده است .

سرخط اخبار اقتصاد