تولید انرژی برق در ترکیه به مرز 95 میلیارد کیلووات ساعت رسید # انکارا خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/04/76 تولید انرژی برق ترکیه طی سال گذشته میلادی با ده درصد افزایش نسبت به سال 1995 میلادی / 1374/ به 94 میلیارد و 5/861 میلیون کیلووات ساعت رسید.
براساس امار انستیتو امار دولتی ترکیه که امروز"شنبه" انتشار یافت در سال گذشته میلادی برابر 54 میلیارد و 4/386 میلیون کیلووات ساعت از سوی نیروگاههای حرارتی و برابر 40 میلیارد و 1/475 میلیون کیلووات ساعت نیز از سوی نیروگاههای ابی تولید شده است.
طی سال گذشته تولید برق نیروگاههای حرارتی ترکیه 26/7 درصد و تولید برق نیروگاههای ابی 88/13 درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر در سال گذشته 9/72 درصد از برق ترکیه از سوی نیروگاههای متعلق به شرکت سهامی دولتی تولید و توزیع برق ترکیه تولید شد.
در سال گذشته مصرف سرانه برق ترکیه نیز به یکهزار و 160 کیلووات ساعت رسید.
براساس امارهای انستیتو امار دولتی ترکیه طی سال گذشته میلادی 87/38 درصد از برق ترکیه در منطقه دریای مرمره ، 29/17 درصد در منطقه اژه، 98/12 درصد در منطقه دریای مدیترانه، 15/14 درصد در منطقه اناتولی مرکزی، 55/8 درصد در منطقه دریای سیاه، 23/3 درصد در شرق اناتولی و 93/4 درصد در جنوب شرقی اناتولی ترکیه تولید شده است.
درسال 1996 میلادی 4/4 درصداز انرژی برق ترکیه در ادارات رسمی،09/3 درصد در بخش صنایع، 91/21 درصد در خانه ها ،اماکن عمومی و خیابانها، 97/1 درصد در بخش تجارت ، 7/3 درصد در صنایع ساختمان سازی، 94/ 0 درصد در ابیاری کشاورزی و بقیه در سایر بخشها مصرف شد.

سرخط اخبار اقتصاد