تخصیص 70 میلیاردریال اعتبارات تبصره های چهارو 76 به استان کرمانشاه # کرمانشاه خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/4/1376 معاون اداری و مالی و برنامه ریزی استانداری کرمانشاه گفت : ازمحل تسهیلات بانک ها وتبصره های چهار و 76 مبلغ 700 میلیاردریال امسال بودجه دراختیاراین استان قرار گرفت .
محمدرضامروارید روزیکشنبه افزود:این اعتبار بامحاسبه تسهیلات تکلیفی که بانک کشاورزی دراختیار تعاونی هاقرارمی دهدطرح های مسکن ونیز تسهیلات منابع آزادبانکی تامین شده است .
وی گفت : همچنین ازمحل بند الف تبصره 46 مبلغ 45 میلیاردریال به استان کرمانشاه اختصاص یافته که برای اجرای طرح های آبیاری قطره ای جمعا درسطح هشت هزارو 200 هکتار هزینه خواهدشد.

سرخط اخبار اقتصاد