قیمت ذرت،جو و لوبیاروغنی در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/09/77 قیمت ذرت : (5000 بوشل/ دلار هر بوشل ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 98 1560/2 (سنت 60/215 ) مارس 99 2320/2 (سنت 20/223 ) مه 99 3040/2 (سنت 40/230 ) ژوئیه 99 3620/2 (سنت 20/236 ) سپتامبر 99 4200/2 (سنت 00/242 ) دسامبر 99 4700/2 (سنت 00/247 ) ....................................................................
قیمت جو: ( 5000 بوشل / دلار هر بوشل ) دسامبر 98 0640/1 (سنت 40/106 ) مارس 99 1320/1 (سنت 20/113 ) مه 99 1700/1 (سنت 00/117 ) ژوئیه 99 2200/1 (سنت 00/122 ) سپتامبر 99 2700/1 (سنت 00/127 ) دسامبر 99 3240/1 (سنت 40/132 ) ...............................................................
قیمت لوبیا روغنی (5000 بوشل / دلار هر بوشل ) ژانویه 99 5260/5 (سنت 60/552 ) مه 99 6800/5 (سنت 00/568 ) ژوئیه 99 7460/5 (سنت 60/574 ) اوت 99 7660/5 (سنت 60/576 ) سپتامبر 99 7500/5 (سنت 00/575 ) نوامبر 99 8240/5 (سنت 40/582 ) ژانویه 00 8920/5 (سنت 20/589 )

سرخط اخبار اقتصاد