400 هزارنفرازجمعیت استان همدان زیرپوشش شرکت های تعاونی قراردارند # همدان ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/02/77 داخلی.اقتصادی.تعاون.
مدیرکل تعاون استان همدان گفت : 400 هزارنفرازجمعیت یک میلیون 600هزار نفری استان زیرپوشش تعاونی های تولیدی ، خدماتی وکشاورزی قراردارند.
حسین ایمانی روزدوشنبه گفت :استان همدان دارای 926 شرکت تعاونی معدن، کشاورزی، دامداری ،مسکن ،صنعت ،قالیبافی وخدماتی است.
وی گفت : میزان سرمایه گذاری این شرکت هاهم اکنون حدود 110 میلیارد ریال است.
به گفته وی ، پنچ هزارو221 نفرازاعضاء تعاونی های استان راایثارگران وجانبازان تشکیل می دهند.

سرخط اخبار اقتصاد