۱۲ فروردین ۱۳۷۷،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6918594
۰ نفر
وال استریت ژورنال - اوپک درکاهش تولیدنفت جدی است # نیویورک خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/01/77 وال استریت ژورنال نوشت : اوپک باتصمیم روزدوشنبه خودپیام محکمی به بازار فرستاد، که درکاهش تولیدنفت جدی است .
سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) بدنبال تعیین سهمیه تولید جدید برای هرکشور عضو موافقت کردندکه تولید کل نفت خام خودرابه بمیزان 25/1 میلیون بشکه درروز کاهش دهند.
به نوشته وال استریت ژورنال سه شنبه این حرکت اوپک احتمال تغییر اتی کشورهای عضو راازکاهش تولید بعنوان کاهش سهمیه های تعیین شده بجای میزان تولیدات جاری ،ازبین می برد.
ازانجاکه برخی ازکشورهانظیرایران تولیدی کمتر ازسهمیه تعیین شده دارند ، بااین حال کاهش وپائین اوردن تولید ازمیزان سقف تعیین شده درمجموع کاهش تولید بسیاراندکی رانشان خواهدداد.
درحالیکه سهمیه های تعیین شده موردتوافق می بایستی باعث تثبیت بازار نفت گردد ، میزان کل کاهش تولید ( درحدود 5/1 میلیون بشکه شامل کشورهای غیرعضو اوپک ) ازمیزان قول داده شده 6/1 تا2میلیون بشکه درروز درتاریخ 22 مارس ( دوم فروردین ) کمترخواهدبود ، وتوافق انجام شده مشکل بتواند چیزی فراترازتثبیت قیمت راعملی سازد.
وال استریت ژورنال ادامه میدهد، جلسات ماراتونی ( طولانی ) وغیرعادی اوپک براین دلالت داشت که وزرای کشورهای عضو میخواهند پیام محکمی به بازارهای نفتی بفرستند واینکه انهادرکاهش تولید نفت جدی هستند. یکی از نمایندگان منطقه خلیج فارس گفت ، این جلسات دربرگیرنده مباحثی پیرامون ارزیابی طویل ازبازار ، چگونگی گزارش به کشورهای غیرعضو اوپک درتماس نهایی ، وبحث درمورد تعیین اماروارقام تولیدی ماه مشخصی ازسال بعنوان محاسبات کاهش بود.
این مسائل ازاهمیت خاصی برخوردارهستند، زیرا تولیدبرخی ازکشورهای اوپک ازاوائل سال جاری میلادی روبه افزایش بوده است . قبل ازشروع جلسات وزیرنفت ایران بیژن نامدارزنگنه گفت ، که وی انتظاردارد میزان تولید نفت ازارقام مشخص ماه مارس ( ماه گذشته ) کمترشود. وزرای غیرعضو اوپک همچنین ماههای ژانویه ، وفوریه راموردنظر قراردادند ، وبرروی ماه فوریه بعنوان اخرین ماهی که دران اطلاعات کامل دردسترس است توافق کردند.
اوپک همچنین اعلام کرد جهت تعیین سقف تولید ازمنابع منتخب ثانوی (بعنوان تضاداماروارقام رسمی اوپک ) استفاده نموده است ، مثلا عربستان سعودی که تولیدی برابر 75/8 میلیون بشکه درروز داشت مجازخواهد بود تا45/8 میلیون بشکه تولید کند. ازایران نیز خواسته می شود تاروزانه 140 هزار بشکه نفت کمتراز62/3 میلیون بشکه درروز تولید ماه فوریه تولید نماید ، که این خود 321 هزاربشکه کمترازسهمیه تعیین شده ایران توسط اوپک است .
ونزوئلا نیز باید 200 هزاربشکه از27/3 میلیون بشکه تولیدی ماه فوریه کمتر تولید کند که 797 هزاربشکه بیش ازسهمیه تولیدش می باشد.
اوپک خاطرنشان کرداماروارقام تولید متشکل ومبین استقرار سهمیه های جدیدنمی باشد ودیگر اینکه توافق جاری درپایان امسال ( سال میلادی ) منقضی می شود.
دراین میان برخی ناظران وکارشناسان صنایع درمورد رفع اشباع بازارنفت دررابطه بااین توافق کاهش شک وتردید نشان داده اند وکاهش تولید نفت را تاسقف 2 میلیون بشکه درروز ضروری دانسته اند. این ناظران نفتی معتقدند بهای نفت درهفته های اینده حالتی باصطلاح فراریابی ثبات خواهدداشت .

سرخط اخبار اقتصاد