تقویت تشکل های غیر دولتی در بخش منابع طبیعی اصفهان ضروری است # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/10/78 داخلی.اقتصادی.جهادسازندگی.منابع طبیعی مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان هدایت و تقویت تشکل های غیر دولتی را برای حفاظت از عرصه های طبیعی این استان ضروری دانست.
محمود عطاء زاده دوشنبه شب در نشست مشترک مسئولان این اداره با دست اندرکاران جمعیت ها و تشکل های غیر دولتی حامی منابع طبیعی استان افزود : بهترین راه حل ، برای حفاظت از عرصه های طبیعی ، مشارکت دادن مردم و نهادهای غیر دولتی مرتبط ، در تصمیم گیری ها و کارهای اجرائی می باشد.
وی در ادامه گفت : حضور این گروه ها را باید در بحث کمیت و کیفیت نگهداری از این عرصه ها تقویت کرد.
عطاء زاده آنگاه پیشنهاد کرد : تعدادی از پروژه های مرتبط با محیط زیست را که قرار است از سوی نهادهای دولتی اجرا شود ، تشکل های غیر دولتی اجرا کنند.
مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان در ادامه افزود : بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی برای درآمد زائی ، یک اندیشه و تفکری غلط است که بایستی آن را از میان برد.
وی تسریع تخریب عرصه های طبیعی و آلودگی محیط زیست را از جمله پیامدهای این اندیشه دانست.
این نشست با هدف آشنائی تشکل های غیر دولتی با آخرین یافته های حفاظتی و زیست محیطی برگزار شد.
" جمعیت پیام سبز " ، " دوستداران محیط زیست " ، " یاوران محیط زیست " و " گروه زنان مبارز با آلودگی محیط زیست " تشکل های غیر دولتی فعال در بخش حفاظت از منابع طبیعی استان اصفهان هستند.

سرخط اخبار اقتصاد