روش جدید کشت چغندرقند در دزفول، میزان مصرف بذر را 55 درصد کاهش داد # دزفول ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/9/78 داخلی. اقتصادی. کشاورزی. محصولات.
با بکارگیری شیوه جدید کشت چغندرقند در مزارع چغندر قند شهرستان دزفول، مقدار مصرف این بذر امسال در هر هکتار تا 55 درصد کاهش یافت.
مسوول واحد آموزش و ترویج مدیریت کشاورزی دزفول گفت: در این روش کشت که بااستفاده ازدستگاه " پنوماتیک " انجام می شود باافزایش فاصله بذرچغندرقند مقدار مصرف بذر از 18 کیلوگرم در هر هکتار به هشت کیلوگرم کاهش یافت.
مهندس محمد قاسمی نژاد سه شنبه افزود: در روش معمول کشت بذر چغندرقند که بوسیله دستگاه ردیفکارانجام می شود فاصله بذرها بین دو تا سه سانتیمتربوده اما در روش جدید فاصله بین بذرهای کشت شده بین ده تا 12 سانتیمتر است.
وی گفت: به رغم اینکه فاصله استاندارد بین بذرهای کشت شده چغندر قند 25 سانتیمتر است اماکشاورزان به دلیل اطمینان از سبز شدن دانه، تعداد بیشتری بذر در فاصله های کمتر کشت می کنند که در مرحله داشت محصول ناچار به کندن تعدادی از بوته های چغندرقند می شوند.
مسوول واحد آموزش و ترویج مدیریت کشاورزی دزفول گفت: روش جدید علاوه بر کاهش مصرف بذر چغندرقند، کاهش هزینه تنک کردن مزارع چغندر را نیز بدنبال دارد.
وی افزود: برای نخستین باراین روش کشت امسال دریکی ازمزارع شرکت تعاونی کشاورزی دزفول اجرا شد که نتایج آن مثبت بوده است.
قاسمی نژاد گفت: درمرحله برداشت محصول نتیجه این روش کشت بر متوسط عملکرد مزارع چغندر قند که هم اکنون 45 تن درهر هکتار می باشد بررسی می شود.
دستگاه " پنوماتیک " بااستفاده از فشار و مکش هوا و ایجاد خلاء، دانه های بذر چغندر قند را در فاصله های منظم بین ده تا 12 سانتیمتر کشت می کند.
کشاورزان چغندر کار خوزستانی در سال زراعی جاری شش هزار هکتار از اراضی خود را به زیر کشت چغندر قند بردند.

سرخط اخبار اقتصاد