رقم تلفن های کشور در برنامه سوم توسعه به 18 میلیون افزایش می یابد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/04/78 معاون توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران گفت : رقم تلفن های ثابت و سیار تا پایان برنامه سوم توسعه به 18 میلیون خط افزایش می یابد .
مهندس فرامرز رستگاری روز یکشنبه در نخستین هم اندیشی معاونان توسعه و مهندسی شرکتهای مخابرات کشوردر گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت : درحال حاضر هفت میلیون و 600 هزار خط تلفن ثابت و 400 هزار خط تلفن سیار مشغول کار است که تا آخر برنامه سوم ، تعداد خطوط تلفن ثابت به 15 میلیون و تعداد تلفن های سیار به سه میلیون خط خواهد رسید.
وی افزود : در برنامه سوم توسعه کشور در بخش مخابرات ، میزان خدمات ارتباطی و خطوط تلفن که به مردم واگذارخواهد شد معادل کل تلفن ها و خدمات خواهد بود که طی دو برنامه اول و دوم توسعه ارایه شده ولی با این وجود میزان ارزبرای سرمایه گذاری های پیش بینی شده برای این برنامه نسبت به برنامه دوم 30 درصد کاهش خواهد یافت .
مهندس رستگاری شرکت های مخابرات ایران و شهرستانها را از جمله شرکتهای موفق دولتی خواند و گفت : طی سالهای گذشته و در حال حاضر بیش از 50 درصد از درامدهای شرکت مخابرات صرف سرمایه گذاری شده است و در مجموع شرکتی درآمدزا محسوب می شود .
معاون توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران در مورد سرمایه گذاری خارجی در بخش مخابرات کشور گفت : این نوع سرمایه گذاری در بخش مخابرات کشور جشم انداز خوبی ندارد اما شرکت مخابرات ایران در نظر دارد با استفاده از فن آوری های جدید و افزایش بهره وری در استفاده از نیروهای موجود میزان هزینه های سرمایه گذاری در این بخش را کاهش دهد .
وی خاطر نشان کرد : در سالهای اول برنامه دوم توسعه کشور به ازای هر هزار خط تلفن 12 نفر در بخش مخابرات مشغول به کار بودند که در حال حاضر این رقم به نصف تعدیل شده است .
مهندس رستگاری گفت : در نخستین هم اندیشی معاونان توسعه و مهندسی ، شرکتهای مخابرات موضوغاتی از جمله توجه به استانداردهای جهانی در ارایه خدمات مخابراتی با توجه به نیازهای منطقه ای و محلی و بهره گیری از تجارب مسوولان شرکتهای مخابرات برای تدوین برنامه پنج ساله شرکت مخابرات مورد بررسی قرار می گیرد .

سرخط اخبار اقتصاد