هشداررییس سازمان کشاورزی مازندران نسبت به خرید و فروش اراضی کلاردشت # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/4/78 داخلی. اقتصادی. کشاورزی. اراضی.
رییس سازمان کشاورزی مازندران نسبت به خرید زمینهای منطقه کلاردشت بویژه درحوالی دریاچه ولشت که آگهی آنهادربرخی ازمطبوعات کشور به چاپ می رسد به مردم هشدارداد.
" مرتضی سخن سنج " درنامه خود به استانداری مازندران می افزاید : اراضی منطقه کلاردشت بویژه حوالی دریاچه ولشت هرروزدرمعرض تهدید سودجویان و زمین خواران قرارمی گیرد.
وی می افزاید : بنگاههای اقتصادی مستقردرتهران از ناآگاهی کشاورزان بومی منطقه سوء استفاده نموده اراضی کشاورزی راتحت تملک درآورده ،سپس باتقسیم آن به قطعات متعدد به منظورجلب مشتری ازطریق مطبوعات آگهی فروش منتشرمی نمایند.
رییس سازمان کشاورزی مازندران ادامه داد :این اقدام بنگاههای اقتصادی علیرغم اینکه اراضی کشاورزی منطقه را در معرض خطر قرارداده و از گردش کشاورزی خارج می نماید از لحاظ اکولوژیکی واقلیمی نیزاثرات نابهنجاری به همراه دارد.
" سخن سنج " بااشاره به اینکه اولین مانع عظیم در این زمینه معضل کمبودآب شرب می باشد افزود : بابررسی به عمل آمده تعدادی ازخریداران از طریق آگهی متاسفانه اغفال شده زمین را باپرداخت مبالغ هنگفتی معامله نموده اند.
این خریداران دربدو ورود به محل ملک بامشکل مورد اشاره مواجه می شوند و شدیدا درصدد بازپس دادن زمین خریداری شده می باشند که چون اهداف سودجویی دراین بخش وجود دارد اراضی تحت ید انها باقی مانده وعملاازگردش کارکشاورزی خارج می شوند.
این مقام گفت : ازسوی دیگربخشی نیزبه هرشکل اقدام به ساخت وساز غیر مجازمی نمایند که ازطریق مامورین دهگردش مدیریت گشاورزی تحت پیگرد قرار گرفته وازسوی مرجع قضایی درشرف بررسی می باشد.
رییس سازمان کشاورزی مازندران درپایان ازمطبوعات کشورخواست ازپذیرش آگهی و انتشارآن دراینگونه موارد جداخودداری ورزند.

سرخط اخبار اقتصاد