رییس جمهوری قزاقستان خواستار ایجاداتحادیه اقتصادی "اویروآسیا"شد 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین - خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/04/78 نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در اجلاس همایش مجمع جهانی اقتصاد در شهر سالزبورک اتریش خواستار ایجاد اتحادیه اقتصادی "اویروآسیا" براساس ساختار اتحادیه اروپاشد.
وی که روزپنجشنبه در جمع روسای جمهوری و دولت های 11 کشور اروپای مرکزی و شرقی سخن می گفت افزود: قزاقستان می تواند در تحقق این امر باتوجه به موقعیت جغرافیایی خود نقش ارزنده ای ایفا نماید.
نظربایف تاکیدکردکه کشورش در حال حاضر با کشورهای چین و روسیه و جمهورهای مستقل آسیای میانه دارای روابط اقتصادی بسیار خوبی است.
رییس جمهوری قزاقستان معتقد است که بحران اقتصادی روسیه اثرات منفی بر اقتصاد و صنعت صدور مواد خام قزاقستان داشته و رشد اقتصادی این کشور را تقریبا متوقف نموده است.
وی درادامه سخنان خود درهمایش مجمع جهانی اقتصاد یاداورشد: قوانین سرمایه گذاری خارجی در کشورش مطابق موازین واستانداردهای غربی است و راه برای سرمایه گذاران خارجی در قزاقستان هموار شده است.
به گفته نظربایف کشورش در صدد است با حمایت از ایجاد ثبات با دوام در منطقه راه را برای پیشرفت های اقتصادی در تمامی این منطقه هموارسازد.

سرخط اخبار اقتصاد