نشریه "مید": واردات گندم و ذرت ایران از ارژانتین قطع شده است # لندن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/03/78 یک نشریه انگلیسی ویژه خاورمیانه نوشت واردات گندم و ذرت ایران ازارژانتین قطع شده است.
هفته نامه اقتصادی میدل ایست اکونومیک دایجست (مید)چاپ لندن بر اساس امار رسمی وزارت کشاورزی ارژانتین نوشته است در سال کشاورزی 98 99- میلادی ارژانتین هیچ گونه صادرات گندم و یا ذرت به ایران نداشته است.
این در حالی بود که یک سال قبل وزن این صادرات ارژانتین به ایران به 8/1 میلیون تن رسیده بود.
به نوشته "مید"با توجه به خشکسالی در ایران که به گفته وزارت کشاورزی در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است ، انتظار مــــی رفت واردات گندم از ارژانتین ادامه یابد.
این هفته نامه به نقل ازیک سخنگوی وزارت کشاورزی ایران می نویسدمحصول ذرت در کشور تحت تاثیر منفی قرار نگرفته و با یک چهارم افزایش نسبت به سال قبل به 2/1 میلیون تن خواهد رسید. بنابراین بعید است ارژانتین از ایران سفارشی در این مورد دریافت کند.

سرخط اخبار اقتصاد