37 مرکز کار خرید گندم از کشاورزان استان سمنان را آغاز کردند # سمنان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/03/78 داخلی.اقتصادی.گندم.
سازمان تعاون روستائی استان سمنان اعلام کرد : برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این استان امسال 37 مرکز خرید ایجاد شده است.
این سازمان در گزارشی روز چهارشنبه افزود: تعداد این مراکز نسبت به سال قبل سه مرکز افزایش یافته است.
کار خرید محصول گندم مازاد بر احتیاج کشاورزان استان سمنان طی چند روز اخیر آغاز شده است .
از ابتدای کار خرید تا امروز چهارشنبه بالغ بر سه هزار تن محصول از زارعین گندم کار خریداری شده است.
گندم کشاورزان امسال با دو درصد افت غیرمفید و چهار درصد افت مفید به قرار کیلوئی 672 ریال خریداری می شود.
همچنین برای حمل گندم از مزارع به مراکز خرید بابت هر تن چهار هزار و 500 ریال به کشاورز تعلق می گیرد که این رقم نسبت به سال قبل تنی 500 ریال افزایش دارد.

سرخط اخبار اقتصاد