بیش از 370 تن توتون از کشاورزان کردستان خریداری شد # سنندج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/10/79 داخلی. اقتصادی. کشاورزی. توتون.
مدیرکل دخانیات کردستان گفت : با پایان یافتن فصل برداشت توتون 374 تن توتون به ارزش سه میلیارد ریال از توتونکاران این استان خریداری شد.
یوسفی روز یکشنبه درگفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود : درسال جاری 780 هکتار از زمین های آبی این استان زیر کشت توتون قرار داشت که حدود یک هزار تن محصول از این مزارع برداشت شد.
وی گفت : 185 هزار و 430 کیلوگرم کود شیمیایی و سم به ارزش 61 میلیارد و 868 میلیون ریال در سال جاری بین توتون کاران کردستان توزیع شد یوسفی ،همچنین درآمد حاصل از عرضه دخانیات دراین استان را در سال جاری حدود یک میلیارد ریال اعلام کرد .
م - ت 600/60/06

سرخط اخبار اقتصاد