بیش از 11 هزار هکتار زمین کشاورزی در تربت حیدریه زیرکشت پنبه رفت # تربت حیدریه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/05/1379 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.پنبه.
مدیر اداره کشاورزی تربت حیدریه گفت: امسال 11 هزار و 250 هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان زیرکشت پنبه قرار گرفته است.
محمد سلطانپور روز دوشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: این سطح 13 درصد از کل سطح زیرکشت پنبه در استان خراسان را شامل می شود.
وی افزود: دراین چارچوب اداره کشاورزی با 2185 کشاورز پنبه کار قرارداد بسته و 7013 هکتار از مزارع آنان نیز بیمه شده است.
او گفت: همچنین 850 تن بذر و بیش از 3130 تن انواع کودشمییایی تاکنون بین کشاورزان طرف قرارداد توزیع شده است.
وی متوسط برداشت پنبه در شهرستان تربت حیدریه را 2250 کیلوگرم در هکتار اعلام کرد.
مدیر اداره کشاورزی تربت حیدریه گفت: پارسال از سطح 8950 هکتار زمین زیر کشت پنبه در این شهرستان بیش از 20 هزار تن محصول حاصل شد.
12 درصد از مساحت تربت حیدریه زیرکشت 110 نوع محصول کشاورزی است.
تربت حیدریه بیش از 170 هزار هکتار زمین زیرکشت دارد.
این در حالی است که پدیده خشکسالی امسال بیش از 218 میلیارد و 260 میلیون ریال به بخش کشاورزی این شهرستان جنوبی خراسان خسارت زده است.

سرخط اخبار اقتصاد