بیش از 12 هزار واحد صنفی در شهرستان سبزوار فعال هستند # سبزوار ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/08/80 رییس اداره بازرگانی سبزوار گفت : بیش از 12 هزار واحد صنفی تحت پوشش مجامع امور صنفی در این شهرستان فعالیت دارند. محمد رضا موحد روز پنج شنبه درگفت و گو باخبرنگارایرناافزود: این واحدهای صنفی در قالب دو مجمع امور صنفی و65 اتحادیه ساماندهی شده اند. وی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده تاکنون حدود دو هزارواحدصنفی بدون پروانه در این شهرستان شناسایی شده که از طریق اتحادیه های مربوطه ملزم به دریافت پروانه کسب شده اند. وی افزود: به واحدهای صنفی بدون پروانه کسب این شهرستان بعد ازطی مراحل قانونی کارت موقت داده می شود. موحد تصریح کرد: اهتمام ما در واگذاری پروانه کسب دایم به تمامی واحدهای صنفی این شهرستان استوار است. به گفته وی بیش از سه هزارواحد صنفی نیز در هفت بخش این شهرستان فعالیت دارند که پروانه کسب آنها ازطریق بخشداریهاویاشوراهای اسلامی صادر می شود.
شهرستان سبزوار با500 هزارنفر جمعیت در220 کیلومتری غرب مشهد واقع است. م - م - 104/12/01

سرخط اخبار اقتصاد