صیادان گناوه ای : چشم انداز روشنی برای تداوم حرفه صیادی نیست # گناوه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/05/80 داخلی.اقتصادی.صیادی.شیلات صیادان بندرهای گناوه می گویند:باتوجه به شرایط ومشکلات موجود چشم انداز روشنی برای ادامه حرفه سخت وپرمشقت صیادی در این شهرستان وجود ندارد. آنان درگفت وگو باخبرگزاری جمهوری اسلامی اظهارداشتند:کاهش میزان صید گرانی ادوات صید،نامناسب بودن خور،عدم دسترسی به سوخت واعمال مقررات وسختگیریهای ارگانهای ذیربط همه دست دردست هم داده تاپرداختن به حرفه صیادی در این مناطق دیگر مقرون به صرفه نباشد. یک صیاد گناوه ای گفت: درواقع هیچ دلخوشی برای صیادان باقی نمانده وتنها روی ناچاری حرفه صیادی راادامه می دهیم . "یونس بنادری" اظهارداشت : تمام دلگرمی ما صیادان به آغازفصل صید میگو بوده که تنها زمان مناسب برای کسب درآمد صیادان می باشد ،اماامسال هم از میزان صید کاسته شده وهم نرخ خرید کاهش یافته است . اوگفت : فصل پیش که میزان صید هم بیشتر بود شرکت های عمل آوری استان نرخ میگو راتا 44 هزار ریال خریداری می کردند درحالی که امسال نرخ خرید به 29 هزار ریال تنزل پیداکرده است . صیاد دیگری گفت : علاوه بر کاهش صید و قیمتها ، افزایش صد در صدی نرخ تعرفه صید توسط شیلات مزید بر علت شده است . "اصغر صالحی نژاد"اظهار داشت : اداره شیلات بدون اینکه هیچ تسهیلاتی در اختیار صیادان قرار دهد امسال نرخ تعرفه صید را از 200 هزار ریال به 450 هزار ریال افزایش داده وبارمالی سنگینی بردوش صیادان قرارداده است . "منصور خوش رو" دیگر صیادگناوه ای می گوید: درحالی که کسی به فکر حمایت از این صیادان نیست ،متاسفانه روز به روز قوانین ومقررات دست وپاگیری نیز به زیان این قشر تصویب می شود. او گفت : باید از صیادان این منطقه که نقش بسزایی درتامین مایحتاج بخشی از مواد پروتئینی جامعه رابعهده دارند ، حمایت شود تاحرفه پر دردسر صیادی به فراموشی سپرده نشود. " مهدی جوکار " دیگر صیاد با اشاره به مشکلات اداری دست وپاگیر فراروی صیادان گفت : تنهابرای تمدید دفترچه های تردد ،صیادان بایستی مجددا تشکیل پرونده داده که آن هم درفصل صید تضییع وقت مفید صیاد است. وی معتقد است ،امروزه کاغذ بازیهای اداری گرفتاری هایی برای صیادان بوجود می آورد که بایستی آنان از این نقطه نظر ، حداقل در فصل صید میگو مورد مستثنی قرار گیرند. صیادان معتقد ند : در صورتی که دولت حمایت جدی ازآنان نکندحرفه صیادی به مرور زمان به دست فراموشی سپرده خواهد شد و صیادان این بنادر برای امرار معاش خانواده هایشان ناگزیرند شغل دیگری جایگزین حرفه آباء و اجداد خود کنند. رییس شیلات گناوه باتایید مشکلات مطرح شده گفت : با این وصف صیادان بویژه در فصل صید میگو وماهی مرکب از درآمد قابل قبولی برخوردار می باشند. "محمد رضایی" پیش بینی کرد: مشکلات موجود هیچ گاه بر روند فعالیت صید وصیادی در بندرهای شهرستان گناوه تاثیر منفی نخواهد گذاشت وپرداختن به این حرفه همچنان مقرون به صرفه است . او گفت : شیلات بیشتر نقش تولی گری وحفظ ذخایر را بعهده دارد واین تعاونی صیادان است که باید در زمینه رفع مشکلات صیادان وفراهم کردن بستر مناسب فعالیت آنان ایفای نقش بیشتری کند. او گفت :با این وصف شیلات تلاشهایی برای رفع مشکلات صیادان انجام داده است . رییس تعاونی صیادان گناوه گفت :تداوم روند کاهش صید ونزول قیمتها لطمه جبران ناپذیری به صیادان این مناطق وارد خواهد کرد. "عبدا... بویراتی" اظهارداشت : در صورت جلوگیری از صید بی رویه وغیر قانونی شناوران متخلف در فصل ممنوعه وهمچنین ایجاد چراگاههای مصنوعی توسط شیلات می توان ذخایر صید راتقویت کرد. اوگفت :از اینجا که صیادان مجازند صید خود را بصورت رقابتی در اختیار شرکت ها قرار دهند ،ادوات صید را نیز باید از طریق بازار آزاد تهیه کنند.
بویراتی اظهار داشت : تعاونی صیادان در این فصل برخی مشکلات سالهای قبل صیادان از قبیل تهیه یخ وروغن موتور مورد نیاز آنان را حل کرده است . رییس تعاونی صیادان گناوه در خصوص احداث جایگاه عرضه سوخت گفت : عدم همکاری شرکت نفت موجب بی نتیجه ماندن تلاشهای شیلات وتعاونی صیادان دراین زمینه شده است . افزون بر 10 هزار صیاد در چهاربندر صیادی این شهرستان شامل گناوه ،ریک ، جزیره شمالی وحله با بهره گیری از قریب به 400 فروند قایق وموتور لنج درکارصید فعالند. کارصید میگو ازروز شنبه هفته جاری دربنادراستان بوشهرازجمله گناوه آزاد اعلام شده است . ق - ج 211/21/02

سرخط اخبار اقتصاد