بانک سپه به واحدهای تولیدی و کارآفرین تسهیلات ارزی پرداخت می کند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/03/80 بانک سپه در اجرای ماده60اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازمحل صندوق ذخیره ارزی به متقاضیان، تسهیلات ارزی پرداخت می کند. به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک سپه ، تولیدکنندگان وکارآفرینان دربخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل وخدمات فنی و مهندسی دربخش خصوصی و تعاونی می توانند، ازاین تسهیلات استفاده کنند. تسهیلات یادشده درقالب عقوداسلامی و درچارچوب آئین نامه مصوبه هیات امنای صندوق ارزی ازطریق گشایش اعتبار اسنادی اعطا می شود. براساس این گزارش ، حداکثر مدت تامین مالی هرطرح هشت سال می باشد که سه سال آن مربوط به دوره سرمایه گذاری و راه اندازی و پنج سال بقیه مربوط به دوره بهره برداری ( بازپرداخت ) خواهد بود. خاطرنشان می شود: طرحهای اقتصادی باید دارای توجیه اقتصادی،فنی و مالی بوده و قابلیت بازپرداخت به صورت ارز را داشته باشند. ع - و - 846 - 13/04/ 2 ـش

سرخط اخبار اقتصاد