میزان خسارت ناشی ازسیل وتگرک در تربت حیدریه دومیلیارد ریال برآورد شد # تربت حیدریه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/81 مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه گفت : بارندگی شدید و سیل اخیر در تربت حیدریه دو میلیارد ریال به بخش کشاورزی این شهرستان خسارت وارد کرد. مهندس "مجتبی مزروعی"روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: عمده این خسارتها به قنوات و زمین گندم و جو تربت حیدریه وارد شده است. عضو ستاد حوادث غیر مترقبه تربت حیدریه اضافه کرد: 20 رشته قنات و 500 هکتار زمینهای گندم و جو شهرستان بین 30 تا 50 درصد آسیب دیده است. مزروعی افزود:عمده این خسارتها در بخشهای "مرکزی"،"زاوه"،"رخ" و "کدکن" تربت حیدریه اتفاق افتاده است. وی با بیان اینکه بارندگی اخیردر سطح شهرستان حدود 50 میلی متر بوده است ، افزود : چون این میزان دربرخی مناطق بیشتر بوده است ، همچنین در مدت زمان کوتاهی اتفاق افتاده است ، باعث جاری شدن سیل شده است. مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه گفت:سیل همچنین باعث وارد شدن خسارت هایی به راههای روستایی تربت حیدریه شده است. وی بدون اشاره به میزان دقیق این خساراتهاویاقطع ارتباط روستاها با مرکز شهر،اظهار داشت : کارشناسان همچنان سرگرم بررسی برآورد خسارتهای وارد شده به روستاییان هستند. تربت حیدریه با متوسط بارندگی 270 میلی متر در سال قطب کشاورزی و دامی خراسان محسوب می شود. علی رغم این توانمندی بدلیل خشکسالیهای اخیر کشاورزان و دامداران تربت حیدریه متحمل خسارتهای سنگینی شدند. همچنین در طول سالجاری این چندمین بار است که حوادث قهری به کشاورزان لطمه وارد می کند. 105/12م ا/1

سرخط اخبار اقتصاد