عربستان ازطرق عراق کالا به کشورهای هم جوار صادرمی کند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/10/81 پایگاه اینترنتی روزنامه "الوطن" چاپ عربستان روز شنبه نوشت: عربستان تصمیم دارد از گذرگاه موسوم به " عرعرالجدیده" واقع در مرز عراق به عنوان نقطه اصلی مبادله کالاهای تجاری میان عربستان و برخی از کشورهای عرب خلیج (فارس ) از یک سو و عراق، سوریه، ایران و ترکیه ازسوی دیگر استفاده کند. این روزنامه نوشت: مسوولان مرکز رشد وتوسعه صادرات عربستان تاکید کردند، این اقدام درصورت اجرا ازهزینه بار که عربستان و کشورهای عرب خلیج (فارس ) متحمل می شوند به میزان دستکم 8 درصد خواهد کاست. به گفته مسوولان مذکوراگراین امر تحقق یابد عربستان از پرداخت عوارض گمرکی درگذرگاههای اصلی واقع درمرزاردن به عنوان کانال اصلی عبور کامیونهای باری به سمت ترکیه و کشورهای یاد شده معاف خواهد شد. براساس این گزارش مرکز رشد و توسعه صادرات عربستان از هیات سازمان ملل درارتباط باامکان عبورکامیونهای باری بااستفاده ازگذرگاه " عرعرالجدیده" برای صدور کالا به سوریه، ایران، ترکیه و عراق و برعکس توضیح خواست. "عبدالرحمن زامل" مدیراجرایی مرکز یاد شده درگفت وگو باالوطن خاطرنشان ساخت: برای استفاده ازاین گذرگاه هیچگونه منع قانونی وجود ندارد و صدور کالا از نقطه مرزی عرعر در مقایسه با سایرگذرگاههای مرزی هزینه کمتری در پی خواهد داشت. 150 / 1487

سرخط اخبار اقتصاد