فراهانی:تا پایان برنامه چهارم، مالیات باید جایگزین درامد نفت شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اقتصادی.مالیات.همایش. معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه باید منابع مالیاتی کشور جایگزین درآمدهای حاصل از نفت شود. "محسن صفایی فراهانی" روز شنبه در کارگاه آموزشی مدیران کل سازمان امور مالیاتی کشور، اتکا بودجه به درآمدهای نفت چه در برنامه های پنجگانه رژیم گذشته و چه در برنامه های توسعه پس از انقلاب را از مشکلات اقتصاد کشو