نمایندگان بندهای درآمدی تبصره 11 لایحه بودجه را بررسی کردند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.سیاسی.مجلس.بودجه 84. نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی روزشنبه خود برخی بندهای درآمدی تبصره (11) لایحه بودجه را برسی و اصلاح کردند. براساس بند"ر" تبصره (11) لایحه بودجه ، نمایندگان به دولت اجازه دادند که به منظور تنظیم رابطه دولت وشرکت ملی نفت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت وگاز کشور ، یارعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران ، برای سال 1384 نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران براساس مقرراتی اقدام کند. طبق اصلاحیه جزء اول بند "ر" تبصره (11) لایحه بودجه ، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل 3/7 دهم درصد از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران معادل 7/92 دهم درصد بقیه ارزش نفت خام را به حساب بستانکار دولت منظور و با دولت تسویه حساب کند. براساس جزء دوم این بند، شرکت ملی نفت ایران مکلف است به ازاء استخراج و فروش هر مترمکعب گاز طبیعی مبلغ 91 ریال به حساب بستانکار دولت منظور کند . درجزء سوم این بند نیز آمده است : ما به التفاوت ارزش فرآورده های نفتی و گازطبیعی تصیفه شده به قیمت های صادراتی یا وارداتی درخلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع وکارمزدفروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یادشده در داخل کشور به قیمتهای مصوب از محل اعتبار منظور شده درقسمت چهارم این قانون ، از محل مانده حساب بستانکاری دولت موضوع جزء یک این بندقابل تسویه است . درجزء چهارم این بند نیز تصریح شده است : تمامی سود خالص شرکت ملی نفت ایران پس از کسر پرداخت های مربوطه درجزء یک این بند، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یادشده قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افرایش سرمایه دولت درآن شرکت منظور می شود. در جزء پنجم این بند نیز آمده است : در سال 1384 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعداز اجرای این قانون اجرا شده و یا می شوداز محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و گاز ی به عهده شرکت یادشده خواهد بود. درجزء ششم این بند نیز آمده است : درسال 1384 شرکت ملی نفت ایران مکلف است 100 درصد وجود حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب موردعمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزء یک این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حسابهای مربوط درخزانه داری کل کشور واریز و در متقاطع سه ماهه نسبت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند. درجزهفتم بند"ر" لایحه تبصره نیز تصریح شده است : وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قراردادها خواهد نمود و این قراردادباید به تصویب هیات وزیران برسد. درجزء هشتم این بند آمده است : اضافه دریافتی دولت در سال 1384 در چارچوب مقررات این بند از شرکت ملی نفت ایران از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت وتسویه است . درجزء نهم این بند تاکید شده است : درسال 1384 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران درمورد دریافت انواع مالیاتها وعوارض صرفا طبق احکام مقرر دراین بند، احکام مربوط به وصول 30 درصد سود ابرازی سال 1383 و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در تبصره های این قانون ، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه وابسته که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت موضوع جز یک این بند منظور می گردد. در جزدهم این بند آمده است : آیین نامه اجرایی این بند و سازو کار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و شرکت ملی نفت ایران به پیشنهاد وزارتخانه های نفت ، امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد. براساس بند " ز" تبصره (11) لایحه بودجه ، به منظورتوسعه گازرسانی شهری و روستایی و عرضه گاز طبیعی فشرده برای خودروها (CNG) شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل یک درصد از ارزش نفت خام تولیدی از محل سهم 3/7 دهم درصدی خود را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بازپداخت تعهدات و ایجاد تعهدات جدید برای گازرسانی در نظر بگیرد. طبق اصلاحیه بند "ژ" تبصره (11) نیز شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تاسقف 300 میلیاردریال از منابع داخلی خود را طرف گازرسانی به شهرها و روستاهایی که حداکثر تا فاصله 10 کیلومتری از خطوط انتقال قراردارند ، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند. در اصلاحیه بند "س" تبصره (11) آمده است : به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود با مجوز شورای اقتصادی و رعایت بند(ث) تبصره (2 ) تا سقف مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون دلار با استفاده ازتسهیلات فاینانس نسبت به اجرای طرحهای گازرسانی به شهرها ، 9000 روستا، صنایع و احداث خطوط انتقال و تاسیسات مربوطه با اولویت مراکز شهرستانهای سردسیر و مناطق سردسیر و جنگلی وکلیه مناطق جنگزده ونیز توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) اقدام کند. در بند " ش" تبصره (11) نیز آمده است : به منظور تسهیل درواگذاری انشعاب آب ، برق ، گاز و فاضلاب به شرکتهای ذیربط اجازه داده می شود با درخواست متقاضیان نسبت به فروش اقساطی انشعاب حداکثر تاپنج سال و با اعمال نرخ سود و کارمزد مطابق نرخ مصوب ، شورای پول و اعتبار اقدام کنند. نمایندگان مجلس دراین بند اضافه کردند که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) از پرداخت هزینه انشعاب آب و برق و گاز معاف می باشند. در بنداول الحاقی به بند "ص" تبصره (11) آمده است " بهای برق ، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی ، باغبانی و دامی و ابزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد. در بند دیگر الحاقی به بند"ص" نیز به شرکت توانیر اجازه داده می شود با رعایت بند (ث) تبصره (2 ) این قانون تا سقف یک میلیارد دلار از طریق فاینانس نسبت به اجرای طرحهای تولید وانتقال برق اقدام کنند. نمایندگان مجلس درادامه جلسه خود همچینن با تبصره 12 ، 13 و 14 لایحه بودجه موافقت کردند. این تبصره ها مربوط به حفظ محیط زیست ، توازن منطقه ای ، توسعه سلامت، امنیت انسانی وعدالت اجتماعی است . دربررسی این تبصره ها هیچ یک از نمایندگان پیشنهادی جدیدی ارایه نکردند. سیام. 1344 - 1329 - 1415 -

سرخط اخبار اقتصاد