1081 طرح خود اشتغالی در چهارمحال و بختیاری به تصویب رسید # شهرکرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/08/83 داخلی.اقتصادی.اشتغال. معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریـت و برنامه ریزی استان چهارمحال وبختیاری گفت: امسال یک هزار و 81 طرح خوداشتغالی در اسـتان به تصویب شورای توسعه و اشتغال رسیده است. " علی شهریارپـور" روز شـنبه در گفـت و گـو با ایرنا افزود: این طرحهـا متقاضی استفاده از تسهیلات ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه دولت بودند. وی میزان تسهیلات اختصاص یافته برای این طرحها را افزون بر32 میلیارد و 430 میلیون ریال ذکر کرد. شهریارپور پیش بینی کرد، با اجرای این، یکهزار و 81 فرصت شغلی در استان چهارمحال وبختیاری فراهم شود. معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: از مجموع این طرحها، شهرکرد 428 طرح ، بروجن 181 طرح ، فارسان 136 طرح، لردگان 180 طرح ،اردل 134 طرح و کوهرنک 22 طرح را به خود اختصاص داده اند.
شهریارپور افزود: این طرح پس از تصویب برای دریافت تسهیلات به بانکهـای عامل معرفی شده اند. وی از تصویب پرداخت تسـهیلات بانکی به طرحـهای اشتغـالـزایی دستـگاههای اجرایی استان چهارمحال وبختیاری خبر داد و گفت: 420 میلیارد و 460 میلیون ریال تسهیلات برای اجرای طرحهای اشتغالـزایی سـال 82 دستگاهـهـای اجرایـی استان در نظر گرفته شده است. شهریارپور افزود: از این میزان تسهیلات هفت هزار و 330 طرح با مبلغ 234 میلیارد ریال برای انعقاد قرار داد به بانکهای عامل معرفی شده اند. معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان گفـت: با بهره برداری از این طرحها زمیـنه اشتـغال پنـج هزار و 200 نـفر را در استان فراهم می کنند. شهریارپور افزود: از میزان هفت هزار طرح معرفی شده به بانکهای عامـل اسـتان ، چهار هزار و 860 طرح با تسهیلات 140 میلیارد ریال و فراهم کردن دو هزار و 322 فرصت شغلی ، موفق یه انعقاد قرار داد با بانکهای عامل و دریافت تهسیلات بانکی شدند. به گزارش ایرنا، با برنامه ریزی و توجه دولـت به امـر اشتـغال و زمینـه سازی فرصتهای شغلی در جامعه ، نرخ بیکاری در استان چهارمحال وبختیاری در طول برنامه سوم توسعه از 16 درصد به 11 درصد کاهش یافت و پیش بینی می شود میزان کاهش نرخ بیکاری در استان به 9 درصد در سال جاری برسد. 2461/ 671

سرخط اخبار اقتصاد