متوسط نرخ تورم در اتحادیه اروپا در حد 5/1 درصد ثابت باقی ماند # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/01/83 جدیدترین گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان می دهد متوسط نرخ تورم در این اتحادیه در یکساله منتهی به ماه مارس (11 اسفند) 5/1 درصد بوده است. این نرخ در مقایسه با سطح تورم در یک ماه قبل از آن تغییری نیافته است، در حالی که رقم متناظر در ماه مارس سال قبل (2003) معادل 3/2 درصد بوده است. به گزارش روز جمعه "یورواستت"، بیشترین نرخ تورم در مجموع 15 کشور عضو این اتحادیه در مارس امسال به کشورهای یونان و ایتالیا به ترتیب با 9/2 ، 3/2 درصد تعلق داشته است. کشورهای اسپانیا و پرتغال نیز مشترکا مرتبه بعدی را از نظر سطح تورم با 2/2 درصد در این اتحادیه به خود اختصاص داده اند. بر پایه همین گزارش کمترین میزان متوسط نرخ تورم در آمریکا در یکساله منتهی به ماه مارس امسال در حد ماه گذشته آن به میزان 7/1 درصد ثابت باقی مانده است. 345/2221/127/ 410

سرخط اخبار اقتصاد