کلیات لایحه متمم بودجه از تصویب نمایندگان مجلس گذشت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/11/85 داخلی.سیاسی.مجلس.بودجه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه متمم بودجه 33 هزار میلیارد ریالی دولت برای سال 1385 رای مثبت دادند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه مجلس به ادامه بررسی کلیات لایحه یک فوریتی "اصلاح جداول (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم قانون بودجه سال 1385 کل کشور"پرداختند. کلیات این لایحه یک فوریتی با 162 رای موافق، از مجموع 232 نماینده حاضر به تصویب رسید. در این لایحه اصلاحی پیشنهاد شد که به هیات وزیران اجازه داده شود به منظور تامین کسری اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی در زمینه پرداخت به هنگام حقوق و مزایا، عیدی، دیون و سایر هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل، بازنشسته و موظف و تامین کسری یارانه ها و سایر موارد مندرج در این قانون و تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و بالاخص خاتمه یافتن طرحهایی که در سالهای 85 و 86 به اتمام می رسند علاوه بر مبلغ مندرج در بند شش تبصره دو قانون بودجه سال 85، معادل مبلغ 25 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی هزینه نماید. همچنین پیشنهاد شد که به هیات وزیران اجازه داده شود به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز این قانون، معادل مبلغ پنج هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام شرکتهای دولتی که از قابلیت نقدپذیری مناسبی برخوردار هستند اقدام نماید و وجوه حاصل از این واگذاری را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. اما کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات که کمیسیون تخصصی بررسی این لایحه بود اصلاحاتی در این لایحه انجام داد که نمانیدگان امروز به اصلاحات این کمیسیون رای مثبت دادند. حسن سبحانی، اسماعیل گرامی مقدم و علیرضا محجوب از سخنرانان مخالف اصلاحیه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بودند و احمد توکلی و کلهر از موافقان بودند که پس از سخنرانان موافقان و مخالفان کلیات این لایحه به تصویب رسید. نمایندگان مجلس در زمان حاضر بررسی جزییات این لایحه یک فوریتی هستند.
یک فوریت این لایحه در جلسه علنی 12 دی ماه 85 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می شود ... سیام.1554-9131-1336

سرخط اخبار اقتصاد