سهم صنعت ریلی از جا به جایی بار در کشور حدود هشت درصد است ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/86 ارتباطات.حمل و نقل = ترابری معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: هم اکنون سهم صنعت ریلی از مجموع حمل بار حدود هشت درصد و در بخش جابه جایی مسافر نیز سه تا چهار درصد است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، حسین تهرانی روز دوشنبه با بیان اینکه سهم مطلوب و بهینه صنعت ریلی در طرح جامع حمل و نقل در دست بررسی است، افزود: کارشناسان حمل و نقل سهم مطلوب بخش ریلی از کل حمل و نقل کشور را بین 35 تا 50 درصد ذکر کردهاند.
وی سپس تصریح کرد: هرچقدر اصلاح ساختار وضع موجود و نبود افزایش سهم حمل و نقل ریلی با تاخیر مواجه شود، زیان بیشتری متوجه کلیت اقتصاد کشور خواهد بود.
تهرانی با بیان اینکه طبق برنامه چهارم توسعه سهم شبکه ریلی کشور از جابه جایی بار و مسافر، حدود پنج تا شش درصد رشد داشته باشد، گفت: با اینکه رشد سالانه رقم بسیار سنگینی است ، اما با یک برنامه ریزی متناسب میتوان به آن دست یافت.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که از شرکت های مادر تخصصی وابسته به وزارت راه و ترابری است، ادامه داد: در ماده پنج برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده که 31/3 درصد از رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری تامین شود که در بخش حمل و نقل یکی از راه های ارتقاء بهره وری، افزایش سهم حمل و نقل ریلی است.
وی اظهار داشت: با توجه به تصویب سیاست های کلی نظام حمل و نقل کشور توسط دولت و مجلس شورای اسلامی و سپس تایید آن توسط مقام معظم رهبری ، متاسفانه این مهم یعنی اولویت دادن صنعت ریلی در کل بخش حمل و نقل، در برنامههای عملیاتی سالانه به صورت شایسته لحاظ نشده است که در نهایت اقتصاد ملی کشور زیان خواهد دید.
تهرانی سپس با اشاره به سند چشم انداز گفت: در بررسیهای انجام شده در سال های اخیر، یک چشم انداز کلی برای راهآهن در نظر گرفته شده است که براساس آن کشور باید حدود یک شبکه 28 هزار کیلومتری راهآهن داشته باشد.
که 10 هزار کیلومتر از این شبکه باید برقی باشد. ضمن اینکه تمام شبکه باید به سیستمهای پیشرفته و علائم الکتریکی مجهز شود.
وی با بیان اینکه پنج هزار کیلومتر از کل شبکه به صورت دو خطه پیش بینی شده است، افزود: در حال حاضر مجموع شبکه راهآهن کشور حدود هشت هزار و 500 کیلومتر است که تا رسیدن به چشم انداز یاد شده حدود 20 هزار کیلومتر خط ریلی در یک دوره زمانی 18 ساله نیاز است. این بدان معناست که هر سال باید بیش از هزار کیلومتر راهآهن احداث شود.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در ادامه تصریح کرد: در سال جاری حدود سه تریلیون و 200 میلیارد ریال به این معاونت اختصاص داده شد ، در حالی که پیشنها ما چهار برابر این رقم بوده است.
تهرانی، با اشاره به لایحه مدیریت مصرف سوخت گفت: براساس این لایحه مقرر شد تا 30 درصد رقم حاصل از تصویب لایحه مدیریت مصرف سوخت یعنی 30 تریلیون ریال برای سال 1387 تخصیص یابد که از این رقم 18 تریلیون ریال به وزارت راه و ترابری و 12 تریلیون ریال باقیمانده به وزارت کشور و شهرداری ها اختصاص مییابد.
این مقام مسئول با بیان اینکه اولویت ما در سال آینده طرحهای نیمه تمام است تا هرچه سریع تر به سرانجام برسد، افزود: این معاونت برنامه ریزی کرده بود تا در صورت اختصاص اعتبار حاصل از مدیریت مصرف سوخت به صورت کامل، سالی 700 کیلومتر راه آهن را به بهرهبرداری برسانیم و پس از آن این رقم را به هزار کیلومتر و حتی بیشتر افزایش دهیم.
به گفته تهرانی، در زمان حاضر چهار هزار کیلومتر راهآهن در دست اقدام است اقتصام ** **1574 1557 شماره 007 ساعت 08:58 تمام

سرخط اخبار اقتصاد