نخستین آزمایشگاه مرجع تعیین باقیمانده سموم کشاورزی کشور افتتاح شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/10/14 اقتصاد.گیاه پزشکی.کشاورزی تهران - نخستین آزمایشگاه مرجع تعیین باقیمانده سموم کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور افتتاح شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، با هدف آنالیز مواد شیمیایی و اندازه گیری دقیق بقایای سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی، آزمایشگاه آنالیز اسپکتروسکوپی (تعیین حد مجاز باقیمانده سموم کشاورزی ) در این موسسه تجهیز و راه اندازی شد.
رییس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر این آزمایشگاه توانایی اندازه گیری باقیمانده انواع آفت کش ها در محصولات غذایی، کشاورزی، آب و خاک، اندازه گیری مولکول های آلی دیگر همچون PCBها (پلی کلروبیفنیلها)، PAHها (پلی آروماتیک هیدروکربن ها)، ویتامین ها، حلال های شیمیایی و صنعتی، برخی از رنگ ها، چربیها، داروها و مواد وابسته، فرمون ها و هورمون ها، جذب کننده ها، و برخی مایکوتوکسین ها را دارد.
به گفته عسگری در زمان حاضر دستگاههای موجود در آزمایشگاه برای اندازه گیری و شناسایی همه گروههای آفت کش ها و فرمون ها آمادگی دارد.
رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور توانمندی موسسه در خصوص تعیین شاخص های باقی مانده سموم را در خدمت سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش سموم در محصولات کشاورزی عنوان کرد.
اقتصام **9189** 1558 شماره 072 ساعت 17:15 تمام