۲۰ آذر ۱۳۸۹،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6535324
۰ نفر
دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان ابلاغ شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/20 اقتصاد.بورس.سبدگردانی تهران - هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان را تصویب و ابلاغ کرد.
گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، این دستورالعمل در اجرای بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 و به منظور تعیین چگونگی تاسیس و فعالیت سبدگردان موضوع بند (17) ماده (1) قانون مذکور به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
در این دستورالعمل در تعریف سبدگردانی آمده است: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار است.
در عین حال منظور از سبد اختصاصی در این دستورالعمل مجموع دارایی های موضوع سبد گردانی (اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات ) است که به مشتری معینی تعلق دارد.
امین نیز به شخص حقوقی اطلاق می شود که با معرفی سبدگردان و تایید سازمان، برای هر سبدگردان تعیین شده و وظایف و مسئولیت های مربوطه را در این دستورالعمل می پذیرد.
** اشخاص مکلف به دریافت مجوز تاسیس یا فعالیت تاسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از یک یا هر دو کلمه سبدگردانی، سبد گردان استفاده کند یا تغییر نام یک شخص حقوقی تاسیس شده به نامی که در آن از یک یا دو کلمه ی مذکور استفاده شود، منوط به دریافت مجوز تاسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرایط مذکور در این دستورالعمل، تقاضای ثبت خود را به عنوان سبدگردان موضوع بند 17 ماده >ی 1 قانون بازار اوراق بهادار به سازمان ارائه دهد.
همچنین تصدی به فعالیت سبدگردانی (که در بند 4 ماده > یک این دستورالعمل تعریف شده است ) به موجب بند 1 ماده >ی 49 قانون بازار اوراق بهادار، مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان است و سازمان اشخاصی را که بدون دریافت مجوز لازم، مبادرت به این فعالیت کنند، به موجب ماده >ی 52 قانون بازار اوراق بهادار تحت پیگرد قانونی قرار می >دهد.
** شرایط اعطای مجوز تاسیس برای دریافت مجوز تاسیس شرکت سبدگردان یا تبدیل شرکت موجود به شرکت سبدگردان، متقاضی باید حسب مورد مدارک و اطلاعات لازم را به منظور بررسی به سازمان تسلیم کند.
همچنین ظرف مدت 30 روز کاری پس از تکمیل مدارک و اطلاعات موضوع ماده >ی 3، تقاضای تاسیس شرکت سبدگردان یا تبدیل شرکت موجود به شرکت سبدگردان، توسط مدیریت مربوطه در سازمان رسیدگی شده و در صورت احراز شرایط لازم حسب مورد به تشخیص سازمان، مجوز تاسیس شرکت سبدگردان یا تبدیل شرکت موجود به شرکت سبدگردان توسط سازمان صادر و به متقاضی تسلیم می شود.
براساس این دستورالعمل پس از ابلاغ مجوز تاسیس سبدگردان یا مجوز تبدیل شرکت موجود به شرکت سبدگردان، متقاضی شش ماه مهلت خواهد داشت تا شرکت سبدگردان را به صورت یک شرکت سهامی خاص مطابق با شرایط اعلام شده، تاسیس یا شرکت موجود را مطابق شرایط اعلام شده به یک شرکت سبدگردان سهامی خاص تبدیل و موارد لازم را در مرجع ثبت شرکت ها، ثبت و مدارک مربوطه را به سازمان تسلیم کند، در غیر این صورت مجوز تاسیس یا مجوز تبدیل صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
حداکثر 20 روز کاری پس از تاسیس شرکت سبدگردان و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت >ها یا انجام تغییرات لازم در شرکت موجود برای تبدیل به شرکت سبدگردان و ثبت تغییرات نزد مرجع ثبت شرکت ها، شرکت باید مدارک لازم را به سازمان ارائه نماید تا در صورتی که شرایط مندرج در مجوز تاسیس یا مجوز تبدیل، رعایت شده باشد به عنوان سبدگردان موضوع بند 17ماده ی 1 قانون، نزد سازمان به ثبت برسد و برای دریافت مجوز فعالیت اقدام کند.
** شرایط صدور مجوز فعالیت سبدگردانی تاسیس شرکت سبدگردان یا تبدیل شرکت موجود به شرکت سبدگردان براساس مجوز سازمان و همچنین ثبت شرکت تحت عنوان شرکت سبدگردان مطابق مواد 5 و 6 این دستور العمل نزد سازمان، به عنوان مجوز فعالیت در زمینه >ی سبدگردانی محسوب نمی >شود و شروع به فعالیت سبدگردانی منوط به دریافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان است. اشخاص حقوقی با احراز شرایط لازم می توانند با تکمیل فرم مربوطه (پیوست شماره ی 3) تقاضای دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی کنند.
براساس این دستورالعمل سبدگردان، قبل از سبدگردانی اختصاصی موظف است ابتدا اطلاعات کافی در مورد مشتری را در قالب فرم های از پیش طراحی شده، کسب و تحلیل کند تا مطابق تشریفات ماده ی 13 و تبصره یک آن، اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه استخراج و به تایید مشتری برسد.
سبدگردانی سبد اختصاصی، بدون دریافت و تحلیل نظام مند اطلاعات مشتری، توسط سبدگردان و همچنین خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهاداری به نام مشتری که در تخصص سبدگردان نبوده و در تارنمای سبدگردان به عنوان اوراق بهاداری که وی در خصوص آنها سبدگردانی می کند، اعلام نشده اند، تخلف محسوب می گردد.
در عین حال در شرایط وجود تضاد منافع بین سبدگردان و مشتری وی، اولویت با منافع مشتری خواهد بود.
همچنین در محاسبه کارمزد سبدگردانی، سبدگردان موظف است از بین روش هایی که توسط سازمان تعیین و ابلاغ می شود، انتخاب و سقف کارمزدهای مصوب هیئت مدیره سازمان را رعایت کند. در صورتی که سبدگردان روش دیگری را مدنظر داشته باشد باید قبل از اجرا و درج در قراردادهای سبدگردانی، تایید سازمان را دریافت کند. هرگاه روش محاسبه ی کارمزد و سقف آن در مورد خدماتی که سبدگردان مجاز به ارائه آن ها است، توسط سازمان تعیین نشده باشد، روش محاسبه و سقف کارمزد تابع توافق سبدگردان با مشتری خواهد بود.
در صورت نیاز به دریافت کد معاملاتی برای سبداختصاصی، سبدگردان موظف است ظرف 3 روز کاری پس از انعقاد و اجرایی شدن قرارداد سبدگردانی، فرم تقاضای اختصاص کد سبدگردانی را تکمیل کرده و به همراه یک نسخه از قرارداد به شرکت سپرده گذاری مربوطه ارائه دهد.
در صورتی که آورده مشتری، شامل اوراق بهادار باشد، مشخصات این اوراق بهادار در تقاضای اختصاص کد سبدگردانی قید می شود. شرکت سپرده گذاری، ظرف سه روز کاری پس از تکمیل مدارک و اطلاعات و به شرط احراز شرایط زیر، کد سبدگردانی را اختصاص می دهد.
سبدگردان باید برای هر قرارداد سبدگردانی حساب بانکی جداگانه افتتاح کند و در صورتی که این امر عملا مشکل باشد، افتتاح یک حساب بانکی برای مجموعه ای از قراردادهای سبد گردانی بلامانع است ؟ مشروط به اینکه موضوع با ذکر دلایل به تایید سازمان برسد.
حساب های بانکی موصوف که به عنوان حساب های بانکی مخصوص سبدگردانی شناخته می شوند، با تایید امین افتتاح شده و مشخصات آن ها نزد امین ثبت می شود.
تمام دریافت های مربوط به سبد اختصاصی مشتری شامل وجوه اولیه ی موضوع سبدگردانی ، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده های بانکی سبداختصاصی و فروش اوراق بهادار سبد اختصاصی باید منحصرا به حساب بانکی موضوع این ماده مرتبط با قرارداد سبدگردانی مربوطه، واریز و کلیه پرداخت های مربوط به سبد اختصاصی شامل وجوه پرداختی به مشتری، وجوه پرداختی بابت خرید اوراق بهادار سبداختصاصی و پرداخت هزینه های مربوط به سبدگردانی، منحصرا از این حساب بانکی انجام می شود.
** نحوه ثبت و نگهداری حساب ها، مدارک و اطلاعات سبدگردان باید تمام اطلاعات مربوط به مشتری و معاملاتی که سبدگردان به نام وی انجام می دهد (شامل اطلاعات موضوع بند د پیوست چهار این دستورالعمل )را در نرم افزار سبد گردانی، درج کند. تغییر اطلاعاتی که در روزهای قبل در بانک اطلاعاتی این نرم افزار ثبت شده اند، تنها با درخواست سبدگردان و ذکر دلایل و تایید امین امکان پذیر است.
سبدگردان باید شرح تغییراتی را که با تایید امین در اطلاعات ثبت شده در نرم افزار اعمال می کند با ذکر دلایل بلافاصله به سازمان ارسال و یک نسخه از آن را بایگانی کند. نرم افزار سبدگردانی باید مورد تایید سازمان باشد.
سبدگردان موظف است طبق استانداردهای حسابداری ملی و دستورالعمل های اجرایی که سازمان ابلاغ می کند، وقایع مالی خود را ثبت و صورت های مالی خود را تنظیم نماید و در دفاتر مالی خود برای هر مشتری حساب جداگانه ای نگه داری و کلیه ی مبادلات مالی فیمابین خود و مشتری را در حساب مشتری ثبت کند.
در ضمن سبدگردان باید دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه های هر سبد اختصاصی تحت مدیریت خود را به طور جداگانه از دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه های خود به تفکیک هر مشتری ثبت و نگهداری نماید. دارایی ها، بدهی ها، درآمدهاو هزینه های سبداختصاصی تحت مدیریت سبدگردان نباید در صورت های مالی سبدگردان به عنوان دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه های سبدگردان منعکس گردد، بلکه باید ناخالص دارایی های تحت مدیریت سبدگردان در یادداشت های همراه صورت های مالی سبدگردان، تحت عنوان دارایی های تحت مدیریت افشا گردد.
سبدگردان موظف است اسناد و مدارک مربوط به فعالیت خود از جمله اسناد و مدارک لازم را حداقل به مدت پنج سال نگهداری کند.
** اختیارات سازمان درنظارت و بازرسی و اخذ گزارش ها و مدارک و مستندات سازمان بورس می تواند به صورت ادواری یا در مواقع لزوم، مدارک و هرگونه مستندات سبد گردان و هرگونه اماکن متعلق به سبدگردان یا تحت اختیار یا کنترل وی را با اهداف لازم مورد بازرسی قرار دهد یا ارائه اطلاعات، مدارک و گزارش هایی را از سبدگردان درخواست کند.
در صورت درخواست سازمان برای تهیه ی گزارش ویژه حسابرسی از شرکت سبدگردان مطابق ماده ی 29 قانون بازار اوراق بهادار، سبدگردان باید علاوه بر ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تهیه این گزارش، هزینه های تهیه گزارش مذکور را مطابق آنچه سازمان تعیین می کند، بپردازد.
اقتصام ** 9141 ** 1558 شماره 028 ساعت 11:50 تمام

سرخط اخبار اقتصاد