نشست اتحادیه کاهش خطرپذیری کشورهای جهان سوم با موضوع زلزله کرمان برگزار شد # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/12/83 نمایندگی.اجتماعی.زلزله.کرمان نشست اتحادیه کاهش خطرپذیری کشورهای جهــان ســـوم روز پنجشنبه در مقر سازمــان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. موضوع اصلی این دیدار زلزله در کرمان بود. "محسن غفوری آشتیانی" رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهنـــدسی زلزله که در این نشست شرکت داشته است، به خبرنگار ایرنا در وین گفــت: در نشــست ایـــن اتحادیه که با توافق سه سازمان بین المللی از جمله یونسکو و سازمان علوم ایران، پس از وقوع زلزله سال گذشته بم ایجاد شده است در مورد عمق فاجعه زلزله در منطقه زرند کرمان، گسل این زلزله، خسارات جانی و مالی و همچنین میزان ایمنی این منطقه در مقابل زلزله گفت وگو شد. آشتیانی همچنین اظهار داشت: این اتحــادیه سال گذشته پس از وقوع فاجعه زلزله بم تشکیل شد. وی همچنین اظهار داشت: وظیفه اصلی این اتحادیه تبدیل دانش مـــوجود به اطلاعات قابل درک و کاربرد برای مردم و پیام این مرکز افزایش توجه به مناطق زلزله خیز قبل از زمان وقوع زلزله است. آشتیانی اعتقاد دارد، مشکل اصلی در ایران باور نداشتن خطر وقـوع زلزله و این اصل که ایران یک کشور زلزله خیز است، می باشد. وی همچنین گوشزد کرد: تمامی اماکنی که حداقل ایمنی را رعایت کرده انـد، از زلزله جان سالم به در برده اند. آشتیانی گفت: ایران با داشتن تجربه 15 ســـال اخیـــر در زمینه زلزله، می تواند طرف مشورت بسیار مناسبی باشد. وی دو وظیفه مهم این اتحادیه را "تبدیل دانش پیچیده موجود بـــه مطالب قابل فهم عمومی" و "معطوف کردن توجه از بعد از زلزله به قبل از زلزلــه" عنوان کرد. این مقام ایرانی تاکید کرد: این تغییر باید انجام گیرد و کشورها بـاید به جای ارایه کمک پس از وقوع زلزله، در زمینه پیشگیری از آن توجه جدی خود را معطوف سازند. اروپام/2271/371

سرخط اخبار جامعه