ارایه داروهای خارجی بدون مجوز در داروخانه ها ممنوع است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/10/83 داخلی.اجتماعی.وزارت بهداشت اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارایه داروهای خارجی بدون مجوز در داروخانه ها را ممنوع کرد. به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان، اداره نظارت بر امور داروها اعلام کرد: با توجه به خطراتی که ممکن است مصرف داروهای خارجی که به صورت غیرمجاز و بدون نظارت به کشور وارد می شود، برای بیماران به همراه داشته باشد، داروخانه ها باید از خرید و فروش هر گونه دارو خارج از شبکه رسمی توزیع خودداری کنند. براین اساس طبق ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در صورت مشاهده وقوع چنین تخلفی بازرسان ویژه وزارت بهداشت، با همکاری پرسنل نیروی انتظامی نسبت به تعطیلی محل داروخانه اقدام خواهند کرد. اجتمام . 1581/1805