محروم کردن کارگران قراردادی از مقرری بیمه بیکاری اجحاف است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/03/83 داخلی.اقتصادی.بیمه بیکاری. دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: محروم کردن کارگران قراردادی از مقرری بیمه بیکاری پس از اتمام قرارداد ، اجحاف به نیروی کار محسوب می شود. "علیرضاحیدری"، روز دوشنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود : کارگران قرارداد موقت فقط در صورت استعفا حق استفاده از بیمه بیکاری را ندارند و در سایر موارد باید از بیمه بیکاری بهره مند شود. دیوان عدالت اداری به تازگی در خصوص شکایت یک کارگر که بعد از پایان قرارداد خود خواستار استفاده از بیمه بیکاری شده بود ، رای بر عدم پرداخت بیمه بیکاری داد که تعمیم رای دیوان به سایر کارگران قراردادی از سوی سازمان تامین اجتماعی، اعتراض تشکلهای کارگری را بدنبال داشت. حیدری، با مغایر خواندن رای دیوان عدالت اداری با اصول تامین اجتماعی و صیانت از نیروی کار، گفت: بر اساس رای یادشده کارگران قراردادی در حالی از دریافت بیمه بیکاری محروم می شوند که بیکار شدن آنها غیرارادی است. وی ضمن اشاره به افزایش قراردادهای موقت اظهار داشت :در بسیاری موارد کارفرمایان برای کارهای مستمر و دایم ، کارگران را به صورت قرارداد موقت استخدام می کنند و کارگران نیز به دلیل محدود بودن فرصتهای شغلی و بیکاری، به امضای قراردادهای موقت تن در می دهند. گفتنی است ، به گفته رییس اداره بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی ، کارگران قراردادی در صورتی که پیش از اتمام قرارداد بیکار شوند، می توانند از مقرری بیکاری استفاده کنند. اما خواسته تشکلهای کارگری دریافت بیمه بیکاری برای کارگران قرارداد موقتی است که قرارداد آنها به پایان رسیده است ، اما به دلیل تمدید نشدن قرارداد از سوی کارفرما به صورت ناخواسته بیکار می شوند. اقتصام. 1579 / 41 / 1

سرخط اخبار جامعه