ریز ماهواره ایران با موشک روسیه در مدار زمین قرار می گیرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/05/84 ایران . ماهواره . روسیه خبرگزاری روسی "ایتار تاس" دوشنبه شب گزارش داد که یک موشک کاسموس - 3 ام در آخر ماه سپتامبر (هشتم مهرماه ) هشت ماهواره خارجی را به همراه یک ماهواره روسی در مدار زمین قرار می دهد. ایتار تاس به نقل از منبعی در پایگاه پرتاب "پله ستکس" در شمال روسیه گفت که این هشت ریز ماهواره به کشورهای ایران، چین، نروژ، آلمان و آژانس فضایی اروپا تعلق دارند. منبع یاد شده که نام وی در خبر ذکر نشده اضافه کرد، تمام این ماهواره ها برای مقاصد علمی از جمله بررسی چگونگی شکل گیری فجایع طبیعی در کره زمین به فضا پرتاب می شوند. شبد/ مترجمام/ 1335/ 1511

سرخط اخبار جامعه