مجلس اختصاص حداقل 25درصدازاستخدام هابه خانواده های ایثارگران راتصویب کرد(2) # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/06/85 داخلی.سیاسی.مجلس.لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ... با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی،بنیاد شهید وامور ایثارگران موظف است امکانات بهداشتی، درمانی ، تشخیصی ، توانبخشی ، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز را برای گروه های ویژه جانبازان شیمیایی ، اعصاب و روان ، تخاعی و اندام های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تامین کند. براساس ماده 14 لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ،بدین منظور بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند ضمن استفاده از ظرفیت بخش های دولتی و غیردولتی حسب ضرورت با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیات وزیران نسبت به توسعه یا تاسیس مراکز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام کند. براساس ماده 15 این مصوبه ، این بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت ، به منظور تامین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنها اقدام کند. همچنین وزارت بهداشت موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واکسیناسیون خاص درمورد افراد مشمول این ماده به صورت رایگان اقدام کند. بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین در این مصوبه مجلس موظف شده است: حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه مجروحیت در بیمارستان ها و کلیه مراکز پزشکی،درمانی و ستادهای تخلیه مجروحان و جلوگیری ازامحاء، مفقود یا معدوم شدن اسناد، با استفاده ازخدمات ماشینی و امکانات رایانه ای نسبت به تشکیل و تمرکز "بانک اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس" اقدام کند.(ماده 19) بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین موظف شده است با هماهنگی وزارت بهداشت ، رفاه و تامین اجتماعی ، آموزش و پرورش ، سازمان ملی جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارایه خدمات مشاوره ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقا سطح سلامت و تامین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان ، "مراکز مشاوره ای و مددکاری ایثارگران" را تاسیس کند.(ماده 20) در فصل تسهیلات اداری و استخدامی این لایحه نیز تاکیده شده است : تمامی دستگاه های موضوع ماده 2 (دستگاه های مشمول این قانون ) مکلف هستند حداقل 25 درصد از نیازهای استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز خود را که براساس ضوابط و مجوزهای مربوط اخذ می نمایند به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان ، همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاترء آزادگان ، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهد. در تبصره یک ماده21 تاکید شده است: آن دسته از فرزندان شاهد،جانبازان ازکارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه برسهمیه استخدامی این ماده "با کسب حد نصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمون های استخدامی" پذیرفته شوند، می توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند شوند. همچنین کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظف هستند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید ، جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزاده ، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام کنند. در تبصره 3 این لایحه پیش بینی شده است ، کسب حداقل 80 درصد حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش ، علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصد و بالاتر ، شیمیایی و اعصاب و روان (متوفی یادر قید حیات ) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج کرده اند، درصورت شاغل بودن می توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره مند شوند. در تبصره یک ماده 24 این لایحه آمده است: همسران شاغل جانبازان زیر 50 درصد و آزادگان با سنوات اسارت کمتر از پنج سال براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب هیات وزیران می رسد ، از یک تا پنج سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بهره مند می شوند. هچنین کلیه همسران شاهد شاغل ، همانند همسران جانبازان از کاهش ساعت کاری برخوردار می شوند. براساس این مصوبه مجلس ، به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند، معادل حقوق کارکنان دولت ، "حق سرپرستی" پرداخت خواهد شد. افراد حضانت کننده از این فرزندان محروم از مادر، نیز مشمول این ماده می باشند. در ماده 26 این لایحه نیز آمده است: دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان 50 درصد و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری برمبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنتوانی منظور کند. فصل پنجم این لایحه نیز "اشتغال و کارآفرینی"است، براساس ماده 30 این لایحه ، وزارت کار و امور اجتماعی و سایر واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف هستند ضمن هماهنگی با بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای جذب نیروی انسانی مورد نیاز کارگاه های تابع قانون کار، این قانون را در اولویت قرار دهند. در این مصوبه مجلس همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است نسبت به ایجاد "صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران" اقدام کند و اساسنامه آن را تدوین به تصویب هیات وزیران برساند. در ماده 36 این لایحه پیش بینی شده است : به منظور ساماندهی موضوع اشتغال مشمولین این قانون در سیاست گذاری های کلان ، رییس بنیاد شهید در شورای عالی اشتغال عضویت خواهد داشت. براساس ماده 38 (فصل ششم: معیشت و رفاه لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران )، حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون که به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذیصلاح نظیر نیروی مقاومت بسیج ، سپاه پاسداران ، ارتش ، کمیته امداد امام خمینی (ره ) ، جهاد سازندگی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه علمیه و حمعیت هلال احمر به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و براثر ترور شهید ، مفقود الاثر ، جانباز از کارافتاده کلی و آزاده از کار افتاده کلی گردیده اند، طبق مقررات همطراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد. نمایندگان مجلس در ماده 39 این لایحه تصویب کردند: حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید ، مفقود الاثر، اسرا ، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی دستگاه ها اعم از کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می شود. در تبصره یک این ماده تاکید شده است: حقوق و مزایای اسرا ، ازادگان و جانبازان از کارافتاده کلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقود الاثرها توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می شود. در براساس تبصره دو این ماده نیز حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده ، کلی موضوع مواد 38 و 39 این قانون درصورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف ماده 2 این قانون قطع می شود. ادامه دارد... سیام.1336ـ1415