بخشی از مستمری های بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ترمیم می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/11/85 داخلی.اجتماعی.بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگانی را که دارای سابقه پرداخت حق بیمه بالا بوده، اما به دلایلی مستمری دریافتی فعلی آنان کمتر از سه میلیون و 500 هزار ریال در ماه است، ترمیم می کند. سازمان تامین اجتماعی روز دوشنبه در نمابری به ایرنا اعلام کرد "داوود مددی"رییس هیات مدیره ومدیرعامل این سازمان در بخشنامه ای اعلام کرد مستمری آن دسته از مستمری بگیرانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه بالا بوده،اما به دلایلی مستمری دریافتی فعلی آنان درسال جاری کمتر از سه میلیون و 500 هزار ریال در ماه است، در صورت داشتن شرایط لازم ترمیم می شود. این بخشنامه همچنین به منظور حمایت بیشترمستمری بگیرانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه بالا بوده و تاریخ برقراری مستمری آنان مربوط به قبل ازسال 1383 و پرونده آنان درتاریخ اول فروردین ماه سال جاری در ردیف پرونده های فعال قرار داشته باشد، صادر شده است. براساس این بخشنامه، باید مستمری استحقاقی این افراد در زمان برقراری بالاتر از حداقل دستمزد زمان برقراری بوده و مستمری دریافتی آنان در تاریخ اول فروردین ماه سال جاری کمتر از سه میلیون و 500 هزار ریال باشد. تمامی بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و بازماندگانی که دارای این شرایط هستندمشمول این ترمیم مستمری خواهندبودودرخصوص پرونده های مستمری بازماندگان تبدیلی ، تاریخ برقراری اولیه مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی ملاک عمل است. ترمیم مستمری برای این دسته از مستمری بگیران براین اساس مبلغ 200 هزار ریال ضربدر سابقه تقسیم بر 30 منهای میزان مابه التفاوت صورت می گیردو سابقه قابل احتساب دراین فرمول تمامی سوابقی است که در برقراری مستمری مورد محاسبه واقع شده است. براین اساس ترمیم مستمری مستمری بگیران ( به استثنای مشمولین تبصره 4 ماده76) که مستمری برقراری آنان بالاتر از حداقل دستمزد زمان برقراری بوده و مبلغ مستمری ماهیانه آنان در تاریخ اول فروردین ماه 1385 بین 150 تا200 هزارتومان باشد باتوجه به سابقه پرداخت حق بیمه به شرح زیر محاسبه می شود. میزان مستمری این افراد تا 25 سال سابقه 5 هزار تومان، از25 سال تا30 سال سابقه 7 هزار تومان و 30 سال بیشتر 9 هزار تومان درماه اضافه می شود.
برای تمامی از کارافتادگان کلی مشمول این افزایش بدون در نظر گرفتن میزان سابقه پرداخت حق بیمه آن ها و تمامی مشمولین که مبلغ مستمری ماهیانه آنها از زمان اول فروردین ماه 1385 کمتراز 200 هزار تومان باشد ماهیانه مبلغ 9 هزار تومان به مستمری این افراد اضافه می شود. دراین بخشنامه واحدهای اجرایی مکلف شده اند پس ازنصب سیستم نرم افزاری مربوطه و بررسی پرونده ها در صورت حایز شرایط بودن این افراد ، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله ازابتدای سال جاری به همراه اولین مستمری برای این دسته از افراد اقدام کنند. اجتمام/1581/1611

سرخط اخبار جامعه