تامین اجتماعی:99 درصد بازنشستگان مشاغل سخت وزیان آور مردان هستند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/08/85 داخلی.اجتماعی.تامین اجتماعی. سرپرست دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت:بیش از 99 درصد از بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور را مردان تشکیل می دهند. "سیاوش قراگوزلو" افزود:متوسط سابقه اصلی مردان در این مشاغل بیش از زنان و متوسط سابقه ارفاقی آنان کمتر از زنان است. به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی متوسط سابقه ارفاقی مردان را 7/8 سال و این سابقه را برای زنان 3/9 سال ذکر کرد. قراگوزلو با اظهار اینکه "بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور بیشترین فراوانی را پس از بازنشستگان عادی به خود اختصاص دادند" گفت:بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور حدود 15 درصد از کل بازنشستگان کشور را تشکیل می دهند. این مسوول در تامین اجتماعی تعداد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور را تا پایان سال گذشته 93 هزار و 413 نفر برآورد کرد. قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور از سال 81 در سازمان تامین اجتماعی به اجرا گذاشته شد. وی بیشترین فراوانی گروه سنی بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور را مربوط به گروه سنی 45 تا 49 سال برشمرد و گفت:بیش از 32 درصد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور در این گروه سنی قرار دارند. سرپرست دفتر آمار و محاسبات اقتصادی تامین اجتماعی افزود:30 درصد آمار بازنشستگان در این مشاغل مربوط به گروه سنی 50 تا 54 است. وی بیشترین آمار بازنشستگان در مشاغل سخت وزیان آور را مربوط به شهرستان های تهران با 13 هزار و 636 نفر و کمترین آمار را با شش نفر مربوط به استان کهکیلویه و بویر احمد دانست. بر اساس قوانین تامین اجتماعی،کارهای سخت و زیان آور، مشاغلی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژی محیط کار،غیراستاندارد است و تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی، به جسم و روان بیمه شده وارد می شود. براساس قانون بازنشستگی،بیمه شدگانی که حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا 25 سال کار متناوب و سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور را نزد سازمان تامین اجتماعی را داشته باشند، در صورت درخواست بازنشستگی و تایید سازمان تامین اجتماعی می توانند در این گونه مشاغل بازنشسته شوند. اجتمام/9119/1654

سرخط اخبار جامعه