رای دیوان عدالت اداری - نحوه محاسبات مالی مستمری بگیران اصلاح می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/08/86 داخلی.اجتماعی.قضایی.بخشنامه.ابطال.مستمری. دیوان عدالت اداری، قسمت هایی از چند بخشنامه مربوط به چگونگی محاسبات مالی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را باطل کرد. این بخش هامربوط به بند 3-3 بخشنامه شماره 40 مستمری ها، بند دوم بخشنامه شماره 27 مستمری ها، بند سه بخشنامه شماره 28 مستمری ها ، بند "ب" بخشنامه شماره 30 مستمری ها، بند 1-4 بخشنامه شماره 42 مستمری ها ، بند "د" بخشنامه شماره چهار کارهای سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی است. ابطال این بخشنامه ها پس از آن صورت گرفت که سازمان بازرسی کل کشور به اتفاق دو شخص حقیقی تقاضای ابطال آن را از دیوان عدالت اداری کردند. دیوان عدالت اداری در رای صادره، نوشت: این بندها مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری باطل می شود. این نهاد قضایی رای خود را در دو بخش صادرکرد و نوشت: طبق تبصره چهار ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب سال 1367، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور هنگام محاسبه مقرری هر سال معادل یک سال و نیم محاسبه و منظور می شود. ""بنابراین مدت مزبور از جهت مقرر در قانون در حکم خدمت رسمی محسوب می شود و بند دو بخشنامه شماره 27 مستمری ها، بند سه بخشنامه شماره 28 مستمری ها، بند "ب" بخشنامه شماره 30 مستمری ها، بند 4ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمری ها، بند "د" بخشنامه شماره چهار کارهای سخت و زیان آور از جهت اینکه متضمن نفی قابلیت احتساب مدت ارفاقی مزبور دراحتساب مزایا و فوق العاده های مندرج در بندهای فوق الذکر است، خلاف هدف مقنن و مغایر قانون است"". دیوان عدالت اداری در بخش دیگر رای صادره نوشت: با تصویب بخشنامه شماره 3/40 در سال 1383 در هماهنک سازی مستمری ها، همه سوابق اعم از واقعی و ارفاقی مورد محاسبه قرار گرفته و همه مشمولین بخشنامه شماره 40 بر اساس سوابق مزبور از هماهنک سازی مستمری برخوردار شده اند. با این وصف اعتراض نسبت به بند 3ـ3 بخشنامه شماره 40 سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. شاکیان این پرونده در شکایت خود نوشتند: با توجه به مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و 28 اردیبهشت سال 1367 مجلس شورای اسلامی و14 مهر سال 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام ملاحظه می شود که قانونگذار در هر مورد و به هر دلیل از جمله سخت و زیان آور بودن بعضی مشاغل، تعدادی از کارگران را با اضافه کردن سوابق کارکرد آنان مشمول بازنشستگی پیش از موعد کرده است. "اما سازمان تامین اجتماعی پس از احتساب این سوابق ارفاقی برای محاسبه مستمری ها و صدور احکام هنگام محاسبه و پرداخت دیگر مزایا، با تفسیر نابجا از قانون، مبادرت به تنظیم و تصویب ضوابطی کرده که حقوق مکتسبه آنان را مخدوش و موجب کاهش یا حذف بعضی از مزایا از مستمری بگیران شده است". در شکایت ، شاکیان آمده است: دربند 3ـ3 بخشنامه شماره 40 مستمری ها به صراحت اعلام شده است که سوابق ارفاقی موضوع بخشنامه شماره 577 و 613 حتی مورد محاسبه واقع نخواهد شد، اما برای محاسبه همترازی مستمری ها فقط به سوابق پرداخت حق بیمه بر مبنای سال های کارکرد بیمه شده اکتفا شده و حقی را که قانونگذار به هر دلیل از جمله سخت و زیان آور بودن مشاغل برای افراد مشمول قایل شده، نادیده گرفته شد. در این شکایت آمده است: در بند دو بخشنامه شماره 27 مستمری ها، سوابق ارفاقی در بخشنامه های 577 و 613 حتی در محاسبه پرداخت کمک عائله مندی بازنشستگان منظور نشده است، در حالی که سوابق ارفاقی دولت باید به عنوان سابقه واقعی پرداخت حق بیمه تلقی می شد و در پرداخت مزایا موثر واقع می شد.
شاکیان در طرح شکایت خود این اقدام سازمان تامین اجتماعی را مغایر با تبصره چهار ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی دانستند. در این شکایت نامه آمده است: در بند سه بخشنامه شماره28 مستمری ها، در محاسبه و پرداخت حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه مستمری بگیران سوابق ارفاقی لحاظ شده قانونی مورد احتساب قرار نگرفته است و لذا این بند از بخشنامه مذکور مغایر با تبصره چهار ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 1367مجلس شورای اسلامی وماده چهار لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 1358 شورای انقلاب و ماده واحده قانون تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی است. اجتمام/1545/1611