دستورالعمل تعیین وظایف و اختیارات شرکت سهامی بورس اوراق بهادار درباره کارگزاری ها ......................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/05/86 داخلی.اقتصادی.بورس.
دستورالعمل تعیین وظایف و اختیارات شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تشکل خود انتظام درباره کارگزاری های عضو، منتشر شد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، متن کامل این دستورالعمل که در 15 ماده و چهار تبصره تصویب شده، به این شرح است: در جهت اجرای مفاد بند شش ماده یک و ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و به منظور تعیین وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص کارگزاری های عضو ، این دستورالعمل در تاریخ سوم مرداد 86 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
به گزارش اطلاعرسانی بورس تهران، ماده "یک "اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به این شرح تعریف می شود: الف - قبا: قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384.
ب - سبا : سازمان بورس و اوراق بهادار.
ج - بورس: شرکت بورس اوراق بهادارتهران د - کارگزار : منظور کارگزار عضو بورس اوراق بهادار تهران است.
ماده "2": بورس پس از دریافت گزارش های ماهانه مطابق مقررات مربوطه، فرم کنترل مدارک ماهانه کارگزاری ها را مطابق پیوست شماره "یک" ، تکمیل می کند و در صورت مشاهده هرگونه نقص، موضوع را در مدت هفت روزکاری به طور کتبی به کارگزاری مربوطه اطلاع می دهد.
وجود هر گونه نقص در گزارش های مذکور براساس این فرم، به منزله عدم دریافت گزارش توسط بورس است.
تبصره یک : در صورتی که کارگزار در طول یک سال بیش از یکبار در ارسال گزارش های موضوع این ماده، مهلت های تعیین شده در مقررات مربوطه را رعایت نکند، بورس موظف است موضوع را به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا گزارش نماید.
ماده "سه": اگر گزارش های ماهانه دریافتی موضوع ماده "2" دارای نقص نباشد،بورس حداکثر در مدت 15 روزکاری پس از دریافت این گزارش ها،فرم بررسی ماهانه کار -گزاری ها را برای هر کارگزاری مطابق پیوست شماره "2" تکمیل، و در صورتی که پاسخ به هر یک از سووالات مذکور در این فرم منفی باشد، توضیح کارگزاری را ظرف 10 روزکاری پس از اتمام مهلت تکمیل این فرم،دریافت و در صورت قانع کننده نبودن توضیحات کارگزاری، در هفت روزکاری بعد به همراه نقطه نظرها خود به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا ارسال می کند.
عدم دریافت یا نبود ارائه توضیحات کارگزاری مانع از ارسال این گزارش به مراجع مذکور نخواهد بود.
ماده "چهار": بورس قبل از آغاز هر سال برنامه رسیدگی سالانه خود را تهیه و به سازمان اطلاع می دهد. سازمان نقطه نظرهای اصلاحی خود را در مورد این برنامه به بورس اعلام می کند.
ماده "پنج" : بورس در هر بازدید از دفاتر مرکزی و شعب و نمایندگی های کارگزاری ها که در برنامه سالانه رسیدگی خود پیش بینی کرده، فرم گزارش بازدید از کارگزاری را مطابق نمونه پیوست شماره سه تکمیل می نماید.
درصورتی که پاسخ به هریک از سووالات مطرح در این فرم منفی باشد، بورس باید توضیحات کارگزاری مربوطه را ظرف 15 روزکاری از تاریخ تکمیل این فرم دریافت و در صورت قانع کننده نبودن این توضیحات به همراه نقطه نظرهای بورس ظرف مدت 15 روزکاری از اتمام این مهلت به مرجع رسیدگی کننده به تخلفات کارگزاری ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا ارسال کند.
عدم دریافت یا عدم ارائه توضیحات کارگزاری مانع از ارسال این گزارش به مراجع مذکور نخواهد بود.
تبصره یک : چگونگی انتخاب دوره بررسی درفرم مذکور دراین ماده در برنامه سالانه رسیدگی شرکت پیش بینی می شود.
تبصره 2 : هرگاه در فرم گزارش بازدید از کارگزاری، بررسی نمونه ای و تصادفی ذکر شده باشد، بورس باید کاربرگی به همین منظور تهیه کند که در آن روش های رسیدگی شامل نمونه ها و نتایج رسیدگی به نحو کافی مستند شود و به ضمیمه فرم مذکور در پرونده کارگزاری نگهداری گردد. سبا می تواند موارد مورد نظر خود را در این مورد به بورس اعلام کند.
ماده "شش": بورس حداکثر 15 روزکاری پس از دریافت صورت های مالی کارگزاری که مصوب مجمع عمومی است، فرم بررسی سالانه کارگزاری ها را مطابق پیوست شماره چهار براساس صورت های مالی حسابرسی شده و سایر گزارش هاومدارک دریافتی،برای هر کارگزاری تکمیل می کند و گزارش حسابرس و بازرس قانونی آن کارگزاری را مورد بررسی قرار می دهد.
درصورتی که جواب هریک از سووالات مذکور دراین فرم منفی باشدیا کارگزاری براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی از قوانین و مقررات تخلف کرده باشد، بورس در 15 روزکاری پس از پایان این مهلت ،توضیح کارگزاری را در خصوص هر یک از موارد دریافت و در صورت قانع کننده نبودن این توضیحات به همراه نقطه نظرهای خود حداکثر در هفت روزکاری بعد به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا، ارسال می کند.
ماده "هفت ": از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، بورس دارای اختیارات زیر است: الف ) اعطای مجوز ایجاد شعبه یا نمایندگی به کارگزاری های عضو خود ب ) اعطای مجوز ایجاد تالار اختصاصی ج ) اعطای حق دسترسی به سامانه معاملاتی بورس به کارگزاری های عضو خود د ) صدور مجوز برای کارکنان کارگزاری های عضو جهت دسترسی به سامانه معاملاتی و ورود به محل های معاملات بورس ح ) دریافت اطلاعات کارگزاری های عضو خود و مدیران و کارکنان آنها در راستای انجام وظایف محوله تبصره: بورس در اجرای اختیارات موضوع این ماده مقررات را رعایت می کند مقررات موجود در رابطه با کارگزاری های عضو بورس اوراق بهادار در پیوست شماره پنج این دستورالعمل فهرست شده اند.
ماده "هشت ": تا تصویب مقررات مربوط به پذیرش اعضا توسط بورس، کارگزارانی که در زمان حاضر مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار را دارند ، به عنوان عضو بورس پذیرفته می شوند.
ماده" 9": بورس موظف است بررسی لازم جهت اطمینان از رعایت قانون و مقررات توسط اعضای خود را انجام داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها و سبا گزارش کند.
ماده "10": بورس هر ماه گزارشی از وضعیت کارگزاران فعال و غیر فعال و شعب آن ها و همچنین هر سه ماه گزارشی از بازرسی انجام شده از شرکت های کارگزاری و شعب آن ها را تهیه و به سبا ارسال می کند.
ماده "11" : بورس می تواند برای انجام موارد مذکور در این دستورالعمل ازخدمات حسابرسان معتمد سازمان استفاده نماید.
ماده "12" : یک نسخه از کلیه فرم ها و مدارک رسیدگی بورس، در پرونده مخصوصی نگهداری می شود.
ماده "13" : بورس می تواند اصلاحات لازم در این دستورالعمل را جهت تصویب به سبا پیشنهاد دهد.
ماده "14" : بورس یک نسخه از مصوبات خود درخصوص کارگزاری ها را بلافاصله به سبا ارسال می دارد.
ماده "15" : این دستورالعمل در پانزده ماده و چهار تبصره در تاریخ سوم مرداد 86 به تصویب هیات مدیره سبا رسید و از پانزدهم مردادماه جاری لازم الاجرا است.
اقتصام . 9141/ 1557 شماره 072 ساعت 13:35 تمام

سرخط اخبار جامعه