اسرائیل ازماهها پیش برنامه ترور سیدعباس موسوی راتدوین...
# نیویورک - ایرنا 4/12/70 .سیاسی. تلکس 4 یک مقام اسرائیل اعتراف کرد که کابینه اسحاق شامیر از ماهها قبل برنامه ترور سید عباس موسوی دبیرکل حزب الله لبنان راتهیه کرده بود.
........................................
،سازمان،ملل،یوسف،المرت،وزیر،دفتر،همسر،فرزند،