انگلیس به کویت قول داد برای اجرای قطعنامه های سازمان ملل...
# تهران - ایرنا 4/12/70 .سیاسی. تلکس 8 جان میجر دیروز متعهد شد تابرای وادار ساختن عراق جهت گردن نهادن به تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل پیرامون جنک خلیج فارس تحت فشارقرارددهد.
........................................
،د،پ،آ،سفارت،نخست،وزیر،