انعقاد قرارداد همکاری میان رادیو و تلویزیونهای ایران و...
# تهران - ایرنا 3/12/70 .سیاسی. تلکس 22 میان بنگاههای دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان و ایران یک قرارداد همکاری منعقد شده است.
........................................
،مبادله،منظم،اطلاعات،و،فیلم،برداری،