اسرائیل سوریه رابه عدم جلوگیری ازحملات موشکی به شمال فلسطین # تهران - ایرنا 2/12/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 34 وزیر دفاع اسرائیل دیروز سوریه را به خودداری از استفاده ازنفوذ خویش برای جلوگیری ازحملات موشکی حزب الله لبنان به شمال اسرائیل متهم کرد.
........................................
،ای،پی،موشه،آرنز،