آذربایجان فرمان احضار بخشی ازنیروهای ویژه ذخیره ارتش راصادر # تهران - ایرنا 2/12/70 .نظامی. تلکس 6 ایاز مطلب اف رئیس جمهوری آذربایجان دیروز فرمان بسیج بخشی ازافراد ذخیره ارتش را که ازقابلیتهای نظامی معینی برخوردارند صادر کرد.
........................................
،د،پ،آ،اینترفاکس،،مسکو،ارتش،،ملی،آذربایجان،برکناری،مهدیف،وزیر،دفاع، ،آذربایجان،