بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه تجاوز اسرائیل به لبنان را...
# تهران - ایرنا 2/12/70 .سیاسی. تلکس 198 کنفدراسیون عمومی کار /ث ژ ت / سندیکای اصلی کارگران فرانسه امروز دریک بیانیه مداخله نظامی جدید اسرائیل در لبنان را با قاطعیت کامل محکوم کرد.
........................................
،آ،اف،پ،پاریس،،صلح،خاورمیانه،