آمریکا ازاتباع خود خواست به خاورمیانه آفریقا واروپا سفرنکنن # نیویورک - ایرنا 1/12/70 .سیاسی. تلکس 12 وزارت خارجه آمریکابا صدوربیانیه ای ازاتباع اینکشور خواست تااطلاع بعدی ازسفربه اروپاوآفریقا وخاورمیانه خودداری کنند وتحت هیچ شرایطی به لبنان نروند.
........................................
،ریچارد،بوچر،سخنگو،