فرانسه خواهان اجرای قطعنامه مربوط به تخلیه جنوب لبنان از...
# تهران - ایرنا 1/12/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 164 فرانسه باردیگر خواستار اجرای قطعنامه 425 سازمان ملل درمورد تخلیه جنوب لبنان از نیروهای اسرائیل شد.
........................................
،آ،اف،پ،پاریس،،سخنگو،وزارت،امور،خارجه،مادرید،