مذاکرات مقدماتی برگزاری دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران # آنکارا - ایرنا 10/11/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 140 مذاکرات مقدماتی هیئت های ایران و ترکیه پیرامون نحوه همکاریهای دوکشور درزمینه های انرژی گاز ارتباطات مخابرات پتروشیمی درانکاربه پایان رسید.
........................................
،ایران،معاون،وزارت،صنایع،سنگین،،ترکیه،رئیس،،سازمان،خزانه،داری،وتجارت، ،خارجی،،دیدارتورگوت،اوزال،رئیس،،جمهور،سلیمان،دمیرل،