بوش بودجه 5/1 تریلیون دلاری آمریکا را به کنگره پیشنهاد کرد # تهران - ایرنا 10/11/70 .اقتصادی. تلکس 20 اق جرج بوش رئیس جمهور آمریکا دیروز بودجه 5/1 تریلیون دلاری کشور را به کنگره ارائه داد.
........................................
،بهبود،نسبی،اوضاع،اقتصادی،کاهش،،هزینه،دفاعی،مالیات،رویتر،واشنگتن،