کارشناسان تسلیحات اتمی کانادا درانهدام سلاحهای شوروی سابق ..
# تهران - ایرنا 8/11/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 53 بارامیلدوگل وزیر روابط خارجی کانادا اعلام کرد : کارشناسان این کشور درانهدام سلاحهای اتمی شوروی سابق شرکت خواهندداشت .
........................................
،رادیو،کانادا،اوکراین،مشترک،المنافع،جدید،