مذاکرات به اصطلاح صلح خاورمیانه بدون حضور فلسطینیها درمسکو..
# تهران - ایرنا 8/11/70 .سیاسی. تلکس 115 مذاکرات چند جانبه سازش اعراب و اسرائیل در مورد مسئله خاورمیانه امروز در مسکو آغاز شد.
........................................
،آ،اف،پ،جیمز،بیکر،آمریکا،نطق،افتتاحیه،آندروئی،کوزیرف،روسیه،سخنرانی، ،وزیر،امور،خارجه،پرتغال،ریاست،جامعه،اروپا،